2014

Referat fra lokalrådsmøde d. 3.11.2014, afholdt i Folkemindesamlingen.

Ref. Pusser. Afbud: Brian, Jørgen B, Henning W. & Maria

1: Ingen kommentarer til sidste mødes referat.

2: Ingen nyheder fra skolen

3: N.E. efterlyser et referat fra mødet i Horne. J.B. deltog, så referatet kommer derfra på et tidspunkt. Formanden kritiserede kommunen for at foretage ændringer i lokalsamfundet uden at spørge lokalrådet. F.eks. nedlæggelse af bystævnet, rørlægning af vandløbet påSvanningevej. S. laver en skrivelse, som N.E. sender til kommunen.

H.B. og H.W. deltog i et møde i Ringe om Alsbroen. Et positivt møde med debat om både for og imod broen. Det positive er udvikling på Als og Sydfyn. Det negative er linjeføringen på Fyn. Et stort spørgsmål er også økonomien. H:B: har holdt møde med kommunen om vejbelægningen i Faldsled. Kommunefolkene var meget lydhøre overfor kommentarerne fra faldsledboerne omkring dæmpning af hastighed gennem byen, men overhovedet ikke lydhør overfor klage over vejbelægningen.

K.E. vil lave et forslag til steder, hvor vi kan opsætte ”pensionist-bænke”. Vi har fået 4 planker til formålet, og Niels Murer og hans firma vil være behjælpelig med fremstillingen af bænkene efter jul. Vi skal blot finde 3 personer, der kan hjælpe, og vi skal huske at informere kommunen om projektet.

S.J. har til meldt vores område tilprojektet ”Energilandsby”, hvor vi skal finde 3 ejendomme, der får en energi-gennemgang og efterfølgende forslag til, hvor der kan spares på energien.  Det foregår alt sammen d. 4. februar kl. 14-18, og efterfølgende et aftenarrangement, hvor befolkningen bliver orienteret om resultatet.

S.J. har overtalt Annita Svendsen til at være med omkring blomstrende landsby.

S:J: laver høringssvar til kommunens udviklingsplan.

P.H.: Vi har fået besked fra Anne Møllegaard, at planudvalget kommer på besøg hos os maj 2015.

Vi har fået et svar fra Lisbeth Østergaard om, at gadekæret i Svanninge er på listen over gadekær, der skal tages særlig hensyn til. Men der er ikke penge før 1. kvartal 2015.

Naturstyrelsen arbejder på at overtage området med sheltere bag Kastanielund fra FFV. Vi er velkomne til, når det går i orden, at sende en ansøgning om at etablere en p-plads på området.

Vi har lejet en stand ved ”jul i Faldsled” d. 23.11., hvor vi skal være der som lokalråd og fortælle om vore projekter og vores hjemmeside.

Den 13.11 kommer Fynbus og fortæller pensionister og andre interesserede om telekørsel. Mødet er i Sognegården kl. 15.45 – 16.30 og åbent for alle.

Næste møde 20.11. kl. 19.00: tilrettelæggelse af ”jul i Faldsled”

Næste lokalrådsmøde: to. 8.1.2015 kl. 19.00 i Folkemindesamlingen.
 
 
 
Lokalrådsmøde d. 2.10.2014

Ref. Pusser. Afbud Brian maler.

4 skaterdrenge fremlagde deres projekt ”bane til skate, parkour og trial ” Der var fine tegninger og en utrolig flot fremlægning. De arbejder videre med projektet og Maria (skolebestyrelsen) og Ulla (fondsøgning) går med i udvalget og vender tilbage, når der er nyt i sagen. Det er muligt for lokalrådet at søge høstfestivallen om penge. De kunne eventuelt gå til sådan et projekt.
 
Kommentarer til sidste referat: N.E. videresender brev fra Jesper Chr. til P. – Pensionisterne starter med at lave 3 bænke, så ser vi på, hvor mange flere, der skal laves, husk at orientere kommunen inden opsætning. P. kontakter Dyreborg Bådebyggeri om materialer til bænke. P. mødes med Fynbus d. 8.10, og anmoder dem om at komme i pensionistforeningen og orientere om den nye telebusordning. Mødet kan evt. blive d. 16.10.
 
Maria orienterede om Horne og Svanninge skoler. Nedlæggelse af begge og etablering af en fælles skole, men på to matrikler. Skolen skal have et nyt navn. Der har været holdt positive møder mellem de to skoler.
 
Tilflyttergruppen har holdt eet møde. En stor del af gruppens tanker går på samarbejde med ejendomsmæglerne, som desværre er forkert opdateret omkring vores lokalområde. Dette skal der rådes bod på, og N.E. & J.B. mødes med ejendomsmæglerne. Tankerne går også på, at området kommer mere i medierne, evt. med banner og skilte på torvet om ”at flytte på landet”. ”Sikker cykelvej”-udvalget opfordres til at sætte projektet og det gode samarbejde med kommunen i avisen 
 
Info-skærmgruppen har fået 2 tilbud: et tilbud på 4 skærme (pris ca. 18.000 pr. skærm) og et på 5 skærme (ca. 17.000 ). Punkt 4 og 5 debatteres videre på netværksmødet d. 6.10. på skolen.
 
S.J. var til møde om kommunens udviklingsstrategi. Et positivt møde med ca. 100 deltagere. Lokalrådet vil gerne kommentere udviklingen i kommunen og S.J. laver et udkast til høringssvar.
 
H.B. orienterede os om skoledebatmøde på Bernstorffsminde Efterskole. Et positivt møde med gode forslag, som desværre ikke nåede ind til politikerne. H.B. skal til møde med kommunens vejafd. 17.10. ang. vejbelægning i Faldsled Det nye lokalsamfundsudvalg med Anne Møllegaard i spidsen besøger kommunens lokalråd. P kontakter hende, for at finde ud af, hvornår de kommer til os.
 
Evt.: H.B. og H.W. deltager i et møde i Ringe d. 30.10. ang. Alsbroen.
 
Næste lokalrådsmøde mandag d. 3. nov. 2014 kl. 19.00 i folkemindesamlingen
 
 
 
Referat fra lokalrådsmøde d. 21.8.2014 afholdt i Folkemindesamlingen.

Afbud fra Henning B, Brian, Susanne, Bygebjerg.   Ref. P.H.

Susanne var til Fynslands møde ang. fibernet og initiativer i lokalområderne. Vi får referat om det senere.

Fra skolen: Maria refererede om et møde hun og Stine Boe havde med Jakob Holm. Det var et rigtigt positivt et af slagsen. Der blev afleveret en mappe til Jakob Holm og de øvrige byrødder med alt positivt materiale, pigerne kunne finde om skolen og om lokalområdet. Jakob Holm kom med forslag om lidt mere liv i byen (byerne) med cafe’er, festivals, musik og lidt ”Nørrebrostemning”.

Stendiger gennem Svanninge ryddes for ukrudt på privat basis, selv om det står skrevet, at Kommunen skal passe stendigerne.  

Gadekæret i Svanninge skal ryddes for ukrudt og slam, og vi sender kommunen et brev om emnet.(P.H.)

Info-skærme. Der holdes møde om emnet ons. d. 3.9. kl. 17.00 i Svanningehallen. Gruppen, der arbejder med emnet, mødes med en repræsentant for firmaet Info-systemer. (P.H.)

Tilflyttergruppen har kontaktet EDC, ang. salg af huse i vort område. Vi skal få dem til at linke til vores hjemmeside fra deres hjemmeside. Maria kom med forslag om at lave en ”velkomstmappe” til tilflytterne, med relevante oplysninger – og evt. en buket blomster. (N.E.J.)

Legepladsudvalget bliver udvidet med et skate-udvalg. Vi vil foreslå dem snarest at finde ud af, hvordan en skater-bane skal være, så vi kan søge midler til både legeplads og skaterbane samtidig. Vi skal forsøge at gøre disse ting til en del af Svaneøglen. (P.H.)

En ”støt Svanninge Skole”-liste lægges ud i div. butikker. Denne underskriftindsamling skal præsenteres for kommunen. (P)

Pensionisterne vil gerne have nogle bænke sat op. Det skal de også have. De skal blot komme med forslag til antal og til opstillingssteder. (K.E.P.)

Tele-bus-ordningen fungerer godt – siges der. Vi skal bare finde ud af, hvordan den fungerer, og vi skal have udbredt til befolkningen, hvordan vi bruger den. (P.)

Skrald flyder overalt i vores grøftekanter. Vi tager kontakt til de lokale natur-frednings-mennesker, om de vil hjælpe med at gøre noget.(H.W)

Næste møde: tor. d. 2. oktober2014 kl. 19.00 i Folkemindsamlingen
 
 
 
Referat fra lokalrådsmøde 16.7.2014 i Sognegården

Afbud fra Henning B, Henning W, Brian og K.E.

Inviteret var Susanne Stahl og Maria Kähler

Ingen kommentarer til sidste mødereferat.   
 
Susanne Stahl har undersøgt, hvordan det ser ud med fibernet i området udenfor bymæssig bebyggelse. Der er en lånepulje på 100 mill./året i 2 år, som kommunen kan søge. Der er møde med kommune og Fynsland midt i august, hvor Susanne S sørger for at vores lokalområde er med på dagsordenen. Susanne S skriver om emnet til Lokalnyt (deadline den 21.7.) og sender en opdatering til Susanne J. Adhoc-udvalget vedr. fibernet består p.t. af Susanne Stahl og Dorthe Bojet Cornelsen.
Skolebestyrelsen venter stadig på at komme i kontakt med Jacob Holm. Skolebestyrelsen vil lave en mappe med alle oplysninger om de positive ting, der er omkring vores skole, og med alle de tiltag, der er i støbeskeen, som kan animere folk (især børnefamilier) til at flytte til vort område. Henning Bahl vil være behjælpelig, hvis der er spørgsmål til udviklingsplanen, og vi andre i lokalrådet støtter så meget vi kan, skolebestyrelsens initiativer. Maria kom desuden med en ide til etablering af en skaterbane med mulighed for lovligt at udleve sin graffiti-drøm. Vi sender ideen videre til legepladsudvalget, og håber, udvalget og skolen kan samarbejde om den gode ide. 

Susanne berettede om hjemmesiden. Den bliver stadig set af for få, men vi gør alt, hvad vi kan for at gøre den interessant. – Jørgen præsenterede os for indlæg til næste lokalnyt. – Niels Erik og Susanne havde deltaget i et egnsmøde i Fynsland.
 
Blomstrende landsby blev debatteret igen. Vi skal lave et spørgeskema til områdets foreninger, hvor vi spørger præcis til de ting, vi ifølge manualen skal vide.
 
Energirenovering er stadig et lidt diffust område. Vi forventer et udspil fra kommunen til oktober – det kunne måske betyde at kommunen vil yde tilskud til en energirenoveringsundersøgelse.
 
Næste møde: torsdag d. 2.8.2014 kl. 19.00 i Folkemindesamlingen 

 
  
 
Referat fra lokalrådsmøde d.12.6.2014

Afbud fra K.E., Brian og Henning W

Mødet startede med at Kasper fra Boe Byg i Faldsled fortalte om energirenovering. Jørgen Bygebjerg skriver om det i næste Lokalnyt, og vi aftalte, at holde et informationsmøde om dette, måske i forbindelse med et arrangement i høst-ugen eller kort efter. Vi tager det op på næste lokalrådsmøde.

Ingen kommentarer til sidste referat.
Henning B foreslog et bedre samarbejde med skolen – især efter den megen snak om skolelukninger. Henning vil desuden gerne arbejde med grønne områder i Faldsled og omegn.

Susanne orienterede om web-siden, om syrenprojektet, og mindede os om at møde op til egnsmøde d. 16.6. kl. 19.00 på Grubbe Mølle.

Pusser orienterede om, at et legepladsudvalg er under etablering. Desuden indkaldes til et netværksmøde arrangeret af idrætsforeningen og lokalrådet. Alle foreninger i vort område er inviteret, og vi håber, mødet kan gøre, at vi lærer hinanden at kende, og hvad vi kan gøre, for at få aktiviteter til området. Mødet holdes i Svanningehallen d.1.7. kl. 19.00 og det forventes, at vi alle i lokalrådet møder op.
  
Jørgen B. skriver i Lokalnyt om nogle af de mange aktiviteter i området.

Niels Erik havde været til skolemøde på Toftegårdsskolen, og var også inde på, at skolen (Svanninge) samt bestyrelsen skal være bedre til at hente oplysninger og informationer hos lokalrådet.

Henning B fortalte om økonomien: p.t. ca. 6.800 men af denne sum skal der betales 2 stk. Lokalnyt samt lidt til hjemmesiden.

Susanne uddelegerede opgaver til Blomstrende Landsby: Niels Erik og Pusser arbejder med netværk og foreninger. Henning B sætter Faldsled beboerforening i gang med at lave noget arbejde, der relaterer til Blomstrende Landsby.

Pusser deltager i Bøgebjerg Lokalråds jubilæum d. 19.6.

Vi fik en henvendelse udefra, om ikke vi kunne foranledige, at der kom en flagalle fra Kirken til Sognegården, men først skal vi undersøge, om beboerne er indstillet på at hjælpe med flagningen. Vi må opfordre hallen og Sognegården til at flage til f.eks. konfirmation. Vi debatterede også emnet ”virksomhedsbesøg”, men sidst vi prøvede, var der ikke stor interesse fra virksomhederne.

Næste lokalrådsmøde d. 16. juli i Folkemindesamlingen, men husk også møderne d. 16.6 samt 1.7. 
 
 
 
Referat fra lokalrådsmøde d. 29.4.2014 i folkemindesamlingen.

Afbud fra Henning B., Brian og Karl Ejnar.

 Maria Kahler, skolebestyrelsen, var med. 

Velkomst og orientering v/formanden:Arne Clausen er trådt ud af lokalrådet. Niels Erik og Henning W. deltog i et møde med kommunen, ang. kommunens planer om udvikling i kommunen

Ingen kommentarer til sidste mødes referat.

Formålsparagraf: Vi skal synliggøre os i lokalområdet. - Udviklingsplanen kan bruges som et redskab til, hvad vi vælger at arbejde med. – På næste møde tager vi fat på emnet om kommunens anbefaling til energi-renovering. Susanne tilsender os noget materiale.

Samarbejde skole/lokalråd. Formanden for skolebestyrelsen, Maria Kahler, deltog i mødet. Vi foreslog Maria, at komme med konkrete opgaver, som skole/sfo/børnehave ønsker vores samarbejde om. Det handler om den nye skolereform, som ønsker at involvere erhvervslivet i skoles arbejde. Vi ser også muligheder i samarbejde omkring ansøgninger til kommunen og til evt. fonde.

Nyt fra projekter: Susanne orienterede om blomstrende landsby. Vi tager en snak på næste møde om, hvordan vi griber tingene an. - Susanne skubber på Helnæsprojektet. – Øhavsmuseet tager igen i år initiativ til registrering af syrenhegn, men der er endnu ikke nogen rapport. – ”Sikker cykelvej” skal have møde med kommunen onsdag d. 30.4., så vi venter på en rapport til næste møde.

Næste møde: onsdag d. 28.5. kl. 19.00 – 20.30 i folkemindesamlingen
 
 
 
Referat fra Lokalrådets årsmøde d. 25.3.2014, afholdt i Svanninge Sognegård

Afbud fra Brian og Jens Peter Jakobsen

Velkomst v/formand Niels Erik Jensen

Præsentation af rådet.

Cowi konsulent Sofus Hjort præsenterede projekt Als-bro for 40 fremmødte. Der var undervejs og efterfølgende en del debat/for og imod. Man skal selvfølgelig have endnu flere oplysninger om projektet, før man tager stilling. Der blev opfordret til, at interesserede henvender sig, så lokalrådet – og interesserede - kan arbejde videre med at få disse informationer. Én person fra Faldsled henvendte sig.

Efter dette indlæg var der en pause, som mange benyttede sig af til at forlade mødet. Tilbage var rådet samt 4 personer udefra, og disse kunne så høre formandens beretning, som i sin helhed bliver lagt på hjemmesiden 1.4.

Formandens beretning (i overskrifter):

Lokalrådet formål og arbejde – Projekter i ad hoc grupper – Projekter rådet arbejder med – udviklingsplan og den anvendelse – lave fællesprojekter – samarbejde med skole, institutioner, foreninger, erhverv – lærerlockout – valg - og tak for godt samarbejde.

Herefter fremlagde kassereren regnskabet:

På ”vores” konto står p.t. 1900 kr. Desuden fører Henning B. regnskab med høstfestivallens penge. Der står næsten 30.000 på deres konto, og på legepladskontoen står ca. 3700.

Vedtægter: Det blev besluttet, at opgradere antallet af personer i rådet fra 6 + 1 til 9 personer. Vedtægterne skal gennemgås og nye skal fremsættes på næste årsmøde.

Evt.: Her blev igen snakket om Als-broen.

Næste møde 29.4.2014 kl. 19.00 i Folkemindesamlingen

 
Referat fra lokalrådsmøde ll.3,2014

Afbud fra Henning B, Karl Ejner – Brian

1. Emnet samarbejde var oppe at vende. Vi skal være lidt bedre til at kommunikere pr. telefon – ikke kun på mail         

Vi får mange henvendelser, som skal besvares – med rigtig kort varsel. Det kan være lidt irriterende, at vi i lokalrådet ikke når at få snakket om emnerne, før der skal svares. Det skal kommunikeres ud – især til Fynsland.

2. Udviklingsplanen er udsendt. Planen skal ses som et ide-katalog, hvor vi håber nogle aktive og ide-rige mennesker vil tage initiativ til at gå i gang med nogle af de emner, der er beskrevet.

Udviklingsplanen tages op på borgermødet, Henning B præsenterer den, og vi udvælger nogle emner, som lokalrådet vil arbejde med.

Henning B vil gerne arbejde med nedskæringer på fritids-området samt blåt støttepunkt i Faldsled

Susanne og hendes far har snakket med Lotte Bundsgård/TV om vores holdning til en broforbindelse til Als. Cowi har undersøgt sagen, og vi inviterer dem med til vores generalforsamling.

3 Borgermødet: Niels Erik fabrikerer en dagsorden, som vil blive sendt til lokalrådet inden mødet.

4. Projekter: Susanne orienterede kort om vore igangværende projekter: Web side med månedlige møder. Fynslands generalforsamling. Deltagelse i møde om Projekt Ryslinge Højskole. Blomstrende landsby. Helnæs-projektet. Syren-projektet.  Assensvej 518 er et emne, som Susanne arbejder videre med sammen med en gruppe fra Faldsled.

Henning W orienterede om en kontakt fra Svanninge skole i forbindelse med skolernes nye reform, hvor erhvervslivet skal mere ind i elevernes hverdag. Endnu er der ikke holdt møder, men vi følger sagen.

Niels Erik orienterede om renovering for – mange millioner – af Svanninge Kulturhus.

Der arbejdes også på at få etableret en tradition omkring Sct. Hans.

Sikker cykelvej-gruppen arbejder stadig med sagen sammen med kommunen. Arne vil prøve at få oplysninger fra skoler/beboere og andre om ulykker/nær-ved-ulykker på skolevej. Det er en vigtig information overfor kommunen.

5. Næste møde tirsdag d. 29.4. kl. 19.00 i Folkemindesamlingen

Husk borgermødet d. tirsdag d. 25.3.2014 kl. 19.00 på Svanninge skole/1.sal

 
Referat fra lokalrådsmøde d. 16.1.2014

Afbud fra Henning W, Brian P

Konstituering:           Formand: Niels Erik J.

                           Næstformand: Henning B

                         Kasserer: Henning B

                         Sekretær: Pusser H

                         Web: Susanne J – Birgit Bentsen – Pusser H

                         Lokalnyt: Jørgen B

Øvrige medl.: Karl Ejnar P. – Arne C – Brian P -Henning W 

2. Vedtægter: Der blev foreslået følgende ændringer: antal personer i rådet er 9, og Faldsled Beboerforening skrives ud af vedtægterne. Skal godkendes på borgermødet.

3. Flexbolig:             Vi sender et svar til kommunen med forslag om at begrænse flexboligordningen så der ikke er flexboliger i landsbyerne, men kun udenfor byskiltene. Nedrivningspuljen skal bruges, men med omtanke, så bevaringsværdige huse ikke nedrives.

4. Igangværende projekter: Der blev orienteret kort om de mange projekter. Henning W. kontakter ”tænketanken” med henblik på et møde, og vi får en melding om, hvornår og hvem, der skal med. Kommentarer til udviklingsplanen har deadline d. 22. januar. Herefter går den i trykken.

5. Næste lokalrådsmøde: Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00 i Folkemindesamlingen, hvor vi planlægger borgermødet.

6. Borgermødet er tirsdag d. 25. marts kl. 19.00 på Svanninge Skole. Jørgen skriver om borgermødet i Lokalnyt og sørger for annonce i Ugeavisen. Undertegnede kontakter skolen.