2016

 Referat fra Lokalrådsmøde d. 2.11.2016

Til stede: Niels Erik – Henning Bahl – J. Bygebjerg - ref. Pusser
Afbud: Susanne J. – Henning W

1- Kort orientering om ”fællesråd i området”.
Korinth, V. Åby, Diernæs, Horne, Håstrup og Faldsled-Millinge-Svanninge er i samarbejde med ejendomsmæglere i Faaborg ved at lave en folder, som ejendomsmæglerne vil bruge – både i deres hverdag og ved de messer, de deltager i.
Folderen skal øge folks interesse for at bosætte sig i ”de fynske alper”.
Folderen indeholder på omslaget en masse skønne billeder fra området ”de fynske alper” samt forskellige stabile oplysninger (omslaget kan jo ikke udskiftes). Indholdet sørger ejendomshandlerne og lokalrådene i fællesskab for – det skal jo være relevante oplysninger til potentielle tilflyttere.
Udvalget arbejder endvidere med fra drone at få lavet en video, som skal lægges på you tube.
Udvalget arbejde videre med sagen, og tidsplanen lyder på medio 2017.

2- Susanne havde et par punkter på dagsordenen. De er udsat til næste møde.

3- Maja fra ”sind” meldte afbud p.gr.af. syge børn.

4- Vi talte meget om økonomi-krisen på Lokalnyt. Vi var indkaldt til møde på avisen – som trykker vort blad – og skal de fortsætte med det, skal vi skaffe 30.000 kr. mere. Det ser vi som en umulig opgave
Vi holder derfor et møde om emnet den 8.11. kl. 17.00 i Svanningehallen. Her vil vi se, om vi kan løse økonomi opgaven, og efterfølgende vil vi indkalde alle, der har interesse i bladet til et stormøde, for at se, om bladet har økonomi til at fortsætte.

Pusser

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 6.10.2016 i hallen 

Afbud: Karl Ejnar, Henning W, Bygebjerg
Til stede: Henning B, Susanne J, Niels Erik J, ref. Pusser  

1: Maja fra ”sind” var indbudt, men meldte afbud. 

2: Kløverstien er afsluttet, regnskab indsendt, regningerne er betalt, så nu mangler vi bare at få pengene i kassen: 28.500 kr. fra Friluftsrådet, 27.040 kr. fra udlodningsmidlerne, 24.686 kr. fra Faaborg Midtfyn Kommune. En stor tak til alle samarbejdspartnere, både dem med pengene, lodsejere, de lokale beboere og erhverv, der alle har været positive og gjort det lettere for udvalget at få projektet gjort færdigt. 

3:Vi har arbejdet lidt i at finde ud af, hvorfor lokalrådene/byforum i Faaborg Midtfyn kommune ikke får det samme i tilskud. Vi er ikke kommet det nærmere. 

4: Gadekærslauget er udvidet til 5 personer: Erik Pedersen, Knud Hermann, Helmer Eriksen, en unavngiven person samt Niels Erik Jensen. Vi venter på kommunens oprensning af gadekæret, så vedligeholder vi det fremover selv. 

5: Vi har læst i kommunens budget, at vores fortov gennem Millinge er indskrevet til år 2019. Vi vil gerne inddrages i dette projekt og er interesseret i at bidrage til denne proces med vores lokalkendskab. 

6: Fremtid: Susanne laver nogle skemaer til brug for at skabe overblik over, hvad der sker i vort lokalområde, hvor vi kan sætte ind med extra fokus for at skabe bedre forhold og mere aktivitet for alle i området. 

7: Næste møde onsdag d. 2.november kl. 19.00 i hallen.
Vi inviterer igen Maja fra ”Sind” samt Sanne/skoleleder fra Svanninge Skole

 

 

 

Referat fra lokalrådsmøde den 31.8.2016 kl. 19.00 i hallen.

afbud: Karl Ejnar, Henning W
ikke mødt: J. Bygebjerg.
tilstede: Niels Erik J, Susanne J, Henning B, ref. Pusser


1) Høstfestival: Andeløbet gik forholdsvis godt. Der er evaluering d. 12.10, hvor også andeløbet evalueres. Ænderne skal evt. udskiftes med bolde af en eller anden art. 

2) Vi melder fra til at deltage i udvalgsarbejdet omkring borgerbudget. Vi sender i stedet en opfordring til udvalget om at uddele de penge, der er i borgerbudgettet til alle lokalråd i forhold til de indbyggere, der er i de enkelte lokalråds områder (10 kr. pr. borger). Brevet til udvalget er vedhæftet.
 
3) Vi skriver til Fynsland for at få en forklaring på, hvorfor Faaborg lokalråd og Byforum i Ringe får 75.000 kr., hvor vi andre får 10.000 kr.

4) Kløverstiens åbning foregik i det pragtfuldeste vejr, ca. 130 var mødt op, og alt gik fuldstændig efter planen. Vi er ved at få styr på alle fakturaer, og vi holder os fint indenfor budgettet på 100.000. vi regner med at vores økonomi rækker til at udvide ruterne med 3-4 nye interessepunkter pr. år de næste 5 år.
 
5) Møde i Faldsled om udvikling af den gamle fodboldbane i Faldsled. Mødet var en stor succes. Ca. 80 personer var mødt op, og et udvalg blev etableret. 14 personer er i denne nye arbejdsgrupper, og mange gode forslag kom på bordet denne aften. Vi bliver gennem Henning Bahl orienteret om, hvad der sker i sagen.

 6) En ad hoc gruppe i Faldsled under lokalrådet har skrevet til miljøafdelingen om de nye kloakforhold i Faldsled. Vi håber, vi løbende bliver orienteret.

 7) Susanne deltager i kommunens egnsmøde. 

8) Næste møde torsdag d. 29.9.2016 kl. 19.00 i Svanningehallen

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 27.7.2016

Til stede: Susanne J, Jørgen B, Niels Erik J, Henning B, Karl Ejnar P & ref. Pusser
Afbud: Henning W.


Jørgen B. har skaffet flere annoncører til Lokalnyt, så vi håber den økonomiske krise mellem os og trykkeriet er afblæst.

Kløversti Svanninge åbner d. 27.8.2016 kl. 14.00. Invitation med program udsendes onsdag d. 10.8.2016

Endnu et ad hoc udvalg har set dagens lys:
havn - vivianholger2003@yahoo.dk
beboerforening - Majken.asserbo@gmail.com
idrætsforening - flemminglunde@stofanet.dk
Det handler om en bedre kommunikation mellem lokalråd og Faldsled, så vi står bedre ”overfor omverdenen”

D. 30.8.2016 afholdes et møde i Faldsled om brugen af fodboldbanen i Faldsled, det kunne være en fordel, hvis der kom noget på skrift ud af mødet. Spørg evt. Niels Peter Ellegård til råds. I Håstrup har de arbejdet en del med at etablere en ”Bypark”

Niels Erik tager til borgerbudget-møde d. 23.8.2016. Vi anbefaler, at vi alle får penge ud fra det antal borgere, der hører ind under det enkelte lokalråd.

Sct. Hans bålet på Baunebjerg afstedkom 2 klager, men da brandmyndighederne havde været ind over med tilladelse, løb det lidt ud i sandet – men vi skal være bedre til at kommunikere vores aktiviteter ud.

Karl Ejnar vil allerede nu kommunikere ud, at han ikke ønsker genvalg, når den tid kommer.

Høstfestival: Jørgen B, Susanne J. og Niels Erik J står for ”andeløbet

Næste møde: onsdag d. 31.8.2016kl. 19.00 i hallen

 

 

 

 

Lokalrådsmøde d. 22.6.2016 i hallen

 Mødt var Niels Erik, Susanne og ref. Pusser
Gæst: Susanne S. Madsen

Afbud: Karl Ejner, Bygebjerg, Henning B og Henning W

Susanne S. Madsen var inviteret med til møde, efter hun havde henvendt sig til os ang. farlig trafik gennem Millinge – hvor hun bor.
Vi anbefalede Susanne at finde sammen med andre fra Assensvej og henvende sig til kommunen for at få en trafiktælling/hastighedsmåling og ud fra den se, hvad der kan gøres.

Der foreligger allerede et forslag hos kommunen, om at sikre Assensvejen. Det kunne man spørge ind til. Evt. få oplysninger om tidsplanen for projektet.

Vi talte om de møder, vi har deltaget I:

Undertegnede var til ”velkomstmøde for nye familier”. 2 nye familie var mødt op fra vort område. Én familie fra Svanninge (med 2 børn) og én familie fra Millinge. Vi fik en god snak om vort område.

Undertegnede deltog også i et møde med Fynsland, hvor alle 6 lokalråd i vort område var med sammen med flere Fynsland-folk og enkelte fra kommunen. Vi fik en snak om fremtidige møder med Fynsland.

Susanne aflagde en kort beretning om Kløversti Svanninge. Skilte, kort og pæle er ved at være klar. Vi har lavet indbydelse, som udsendes til 100 personer og vi håber på stor opbakning fra de lokale beboere. Husk at sætte kryds i kalenderen til indvielse d. 27.8. kl. 14.00. Vi ser gerne formanden for lokalrådet holder en tale.

Svanninge Jagtforening og lokalrådet samarbejder om et Sct. Hans bål på aktivitetsarealet bag kunstgræsbanen. Det er fint, at området allerede inden det er blevet et aktivitetsområde, kan bruges.

Næste møde i lokalrådet er onsdag d. 27.7.2016 kl.19.00 i Svanningehallen. 

 
Årsmøde i lokalrådet. d. 12.5.2016 i Svanningehallen

Fra bestyrelsen var mødt. Henning W. – Susanne – Niels Erik – ref. Pusser.

I alt var der ca. 15 personer til årsmødet.

Formanden, Niels Erik Jensen, gennemgik lokalrådets projekter, både igangværende og en del afsluttede.
Niels Erik understregede, at skal vi udvikle vort område, skal vi gøre det sammen – underforstået alle i lokalområdet.

o Affaldsindsamling
o Baunebjergprojekt
o Bevar Svanninge Skole
o Blomstrende Landsby
o Bænke
o Energirigtig landsby
o Fibernet i lokalområdet
o Gadekæret i Svanninge
o Kløversti
o Logo
o Sikker Skolevej
o Skaterbane
o Syrensydfyn
o Vejsten

De røde projekter er de mest varme, og det var også dem, der blev brugt mest tid på.

Susanne Stald var mødt op for at fortælle om fibernet, og også om, at der er 2 møder mere i Sognegården om emnet. Det er d. 24. og d. 30. maj. Deadline for tilmelding til fibernet er d. 31. maj.

Baunebjergprojektet kører sit eget løb, dvs. et udvalg arbejder med at skaffe penge til projektet. Der skal bruges 2 mill. til det færdige projekt, men vi håber, at kunne tag det mere etapevis og skaffe penge til 1 – 2 delprojekter ad gangen.

Kløversti Svanninge er sat til indvielse lørdag d. 27.8.2016 kl. 14.00. Hundrede mennesker bliver inviteret – og det bliver rigtig rigtig sjovt.

Lokalrådets regnskab viser et indestående på 25.202,68 kr. og det er kun fordi høstfestivallen har deres penge stående lokalrådets konto.

Næste møde i lokalrådet er d. 22.6.2016 kl. 19.00 i Svanningehallen 
 
 
Referat fra lokalrådsmøde d. 11.4.2016 i hallen

Til stede: Susanne – Niels Erik – Bygebjerg – Karl Ejner – ref. Pusser
Afbud: Henning B – Henning W
Gæst Hanne Raunsmed Andersen fra Faa. Kommune

Hanne Raunsmed var inviteret for at fortælle om kommunens planer omkring syrener. Hanne fortalte meget om samarbejdspartnere og planer om aktiviteter, men intet om vedligeholdelse, registrering og fremtidsplaner for syrenerne. Dette fik vi hende sat i gang med i samarbejde med Øhavsmuseet og en eventskoordinator fra kommunen. Vi hører fra hende igen, når – og hvis – hun har nyt at fortælle.

Vi havde en god snak om Bygebjergs artikel i sidste nummer af Lokalnyt om ”den grimme ende”. Arne Rasmussen er meget ked af den artikel, som han mener, lokalrådet er ansvarlig for. Dette er dog ikke tilfældet. Bladets redaktør er ansvarlig for alt, der er skrevet i bladet, hvilket han vil fortælle til alle i næste nummer af Lokalnyt.

Vi drøftede også økonomien omkring bladet. Det ser ikke lovende ud. Hvis ikke vi finder flere annoncører til næste år (15.000 kr.) ophører vort samarbejde med trykkeriet i Svendborg.

Årsmøde i Lokalrådet afholdes d. 5. maj kl. 19.00 i Svanningehallen. Annonce i ugeavisen d. 19.4. Dagsorden i flg. vedtægterne. 
Lokalrådsmøde mandag d. 29.2.2016 kl. 19.00 i Svanningehallen

Deltagere: Niels Erik Jensen, Henning Bahl, Carl Ejner Pedersen, Henning Wiesinger, Susanne Jervelund
Afbud: Pusser Hansen (fraværende Jørgen Bygebjerg)

1 - Alle har ordet
Henning Bahl orienterede om projekt med ”reklamefilm” fra lokalområdet optaget fra drone. Filmen skal indeholde vigtige seværdigheder. Vises på websiden. Niels Erik og Henning arbejder videre med projektet.
Niels Erik stiller spørgsmål til tilflytterstatistik, hvor Faldsled/Svanninge er opgjort til O. Der stilles til Jens Peter Jacobsen angående opgørelsesmetode (Susanne)
Der er ikke svar angående opgørelse af borgerbudget.
Henning Wiesinger deltager i arbejdet med By- og egnsprofiler. Det undersøges om der kan findes en fælles profil for hele kommunen. Henning mener, at ligheden er at området er så mangfoldigt. Arbejdet med By- og egnsprofiler skal være færdigt sommer 2016.
Susanne orienterede om affaldsindsamling den 17. april. Vi deltager med møde kl 10 ved Brugsen. Pusser og Susanne arrangerer.
Syrenprojektet er overtaget af kommunen. VI inviterer Hanne Raunsmed fra Faaborg-Midtfyn Kommune med til det næste møde den 5. april fra kl 19 til 19.30. Vigtigt at vedligeholdelsen af syrenhegn kommer med i projektet.
Kløversti-projektet går videre. Jens Peter Jacobsen bedes kontakte Henning Bahl for at afklare finansiering. Indvielse i Fugleskydningsugen tirsdag, og der skal være arrangement hvert år.
Carl Ejner orienterede om at arbejdet med opsætning af bænke fortsættes, og at de ser på det i relation til Kløverstien.

2 - tilrettelæggelse af årsmøde
- Udsættes til næste møde

3 - Skal der aftales, hvad vi skal koncentrere os om i 2016 ??
Nåede vi ikke.

4 - Evt.
Næste møde den 5. april 2016 kl. 19.00. Hanne Raunsmed inviteres til at deltage fra k. 19 til 19.30.

Referent Susanne Jervelund
 
 
 
Referat fra lokalrådsmøde d. 18.1.2016

Til stede: Jørgen B – Susanne J – Henning B – ref. Pusser
Afbud: Karl Ejnar – Henning W – Niels Erik

Kløverstien er nået et godt stykke. Pusser snakker med Henning Storm, om vi må gå over hans marker for at komme fra Assensvej til Vængegyden.
Susanne laver en opdatering på projektet til Lokalnyt og Hjemmesiden.
Vi har inviteret gå-klubben fra Gåsebjergsand til indvielse af Kløverstien. Det bliver tirsdag d. 14.6.2016, hvis vi ikke løber ind i problemer.

Baunebjerg projektet er nået til at lave budget, så vi kan søge fonde. Carsten Nøhr og Søren Strandgård laver budget og vi skal have næste møde i marts.

Henning W er kommet med i kommunens udvalg om by- og egnsudvikling. Vi hører om det næste gang, vi mødes.

Hjemmeside, Facebook og Lokalnyt skal bruges mere. Vi har sendt besked til udvalgsformændene i idrætsforeningen om at være bedre til at opdatere deres hjemmeside og være bedre til at fortælle, hvad der sker i deres afdelinger. Vi skal tænke på, at hjemmesider/facebook/Lokalnyt er vores vindue ud til den store verden. Hvis folk læser spændende ting fra vores område, kan vi måske trække nye beboere hertil.

Deadline for Lokalnyt er d. 15.2.2016.

Skolens ”grønne bus” er blevet kasseret til syn. Derfor vil vi spørge bus-udvalget, om der er noget vi kan hjælpe med i forhold til at skaffe penge til en ny bus.

Vi har budt den nye leder på Svanninge Skole velkommen med en buket blomster. Hun hedder Sanne, og Jørgen B. skriver om hende i næste nummer af Lokalnyt.

Næste møde mandag d. 29. februar 2016 i hallen kl. 19.00