Lokalrådet / Lokalrådet / Om lokalrådet / Møder i lokalrådet / 2017 - 2018 - 2019

2019

Referat Lokalrådsmøde 7. november 2019
Deltagere: Niels Erik, Henning B, Pusser og Susanne

1
. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Igangværende projekter
Bavnebjergprojektet. Status for det undersøges.

Borgerbudget. Sidste uddeling i 2020. Frist for projektindlevering den 1. april 2020.

Udviklingsstrategi. Der skal større fokus på ”salgstalen” for vores område, evt. invitere vidensperson til møde om dette. Henning og Niels Erik ser på dette.
Der indkaldes til et lille informations / opstarts- møde om udviklingsstrategien 16. januar 2010 og det store møde med alle foreninger / interesserede den 19. februar 2020.
Unge skal søges inddraget mere i arbejdet med udviklingsplanen. Der skrives til skolen og laves opslag om det.

LokalNyt. Lokalrådet opfordrer til, at der 2 x årligt er beretning fra tilflytter om området. Niels Erik.

Facebook. Undersøge om det er muligt at samflette de to lokale sider, svanninge/millinge/faldsled og Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge. Susanne og Pusser.

3. Bordet rundt.
Henning: Projektet Faldsled Strandpark er rettet til efter klage, og Kystdirektoratet er hørt. Projektet skal fremlægges på generalforsamling i Faldsled Beboerforening i februar 2020.

Niels Erik: Der bør arbejdes med en skilift i bakkerne, som nok vil blive brugt hele året.

Susanne:
Landsbyundersøgelsen. Deltog den 5. november 2019 i 30 min interview sammen med Ernst Jørgensen og Per Storm. Vi bør skrive og bede om udskift af interview, og bede om mulighed for at kunne kommentere.

Affaldsspandene – skal vi arbejde videre med dem? Kort med forslag til placering laves. Niels Erik undersøger med hensyn til værksted.

Stier i området: Der er stadig en stipulje i FMK, som vi lige så godt kan søge. Stiforslag på kommunale arealer. Også brug for fokus på cykleveje, mountainbike og ridestier.

Mobilitet. Et projekt kunne være ”Kør med bænke”.

4. Næste møde.
Mandag den 9. december 2019 kl 19.00. Drøftelse af proces for udviklingsstrategi.
 
 
 
 Referat fra lokalrådsmøde d. 10.9.2019
Til stede: Niels Erik – Rikke – Erling – ref. Pusser

1 – referat fra sidste møde – godkendt
2 – Igangværende projekter: Vej projekt ved banan krydset er udsat af kommunen.
Flere bænke.
3 – Møde på skolen med: skolen – forældrebestyrelsen – idrætsforeningen – hallen og lokalrådet.
Mødet handlede om samarbejde – mellem ovennævnte parter, men der er ingen penge.
mødet handlede også om brug af fælleskalender på lokalrådets hjemmeside.
4 – åbent for tilføjelser:
Bed Thomas/skolen om at skrive i Lokal Nyt om skolens brug af lokale resurser.
Søren har fået tilbud på madpakkehus til Baunebjerg.
Biodiversitet i bakkerne – insekthotel – i private haver m.m.
Cykelhotel på Lindegården.
:vi skal vælge én ting ad gangen at arbejde med. Det tager vi fat på på næste møde.
5 Næste møde: tirsdag d. 29.10.2019 kl. 19.00
 
Referat fra forenings-møde i hallen torsdag d. 15.8.2019.

Til stede: 21 personer fordelt på 14 foreninger

Velkomst v formand Niels Erik Jensen.

Mødet var foranlediget af, at man mangler en fælleskalender for foreningernes aktiviteter.
Vi blev enige om at benytte og udbygge den kalender, der findes på Lokalrådets hjemmeside: www.faldsled-svanninge-millinge.dk
Susanne Jervelund vi lave en skabelon, så det er nemt for foreningerne at skrive om deres aktiviteter og sende til undertegnede.
De ting, der skal i kalenderen kan f.eks. være:
generalforsamlinger-banko-høstfestival-fællesspisninger-foredrag-udflugter- fugleskydning-start på div. sportsarrangementer-hjælpefester-konfirmationer-aktiviteter i kirkerne-aktiviteter i skolen-og meget mere.

Udviklingsplan: Vi kontakter Susanne Stald og vi foreslår et møde d. 16.januar 2020 kl. 19.30.
Susanne Stald vil forestå afviklingen af mødet omkring udviklingsplanen.

Næste møde i foreningsregi bliver d. 19.2.2020 kl. 19.30, hvor vi følger op på brug af kalender samt udviklingsplanen.

Ref. Pusser
  
 
Referat fra lokalrådsmøde d. 7.8.2019 i hallen.

1- Referat godkendt:
a Der kom svarbrev fra museumsinspektør Ellen Warring ang. gadekæret
b Der kom svarbrev fra Søren Strandgård ang. sheltere på Kastanielund.

2- Nye mennesker i lokalområdet:
a Lars Stenner starter i hallen d. 1.9.
b Karen og Kenneth Hylkemejer er startet i Sognegården.

3- Nye tiltag:
a -Foreningsmøde d. 15.8. – 6 personer er i skrivende stund tilmeldt.
D. 9.8. udsendes en reminder.
b -Høstfestival starter d. 30.8. til og med d. 8.9. Programmet kommer med i Lokal Nyt om 1 uge.
c -Kirken indvies d. 25.8.

4- Bordet rundt:
a -Kommunalplan i høring – Susanne skal sende planen til undertegnede, som så vil rundsende den.

b – Borgerbudget: Henning B tager med d. 3.9.
c -Vindmøller i høring: Henning W undersøger, hvorfor vi ikke har fået en tilbagemelding fra kommunen.
d -Vejprojektet i Millinge: starter efter sommerferien.
e -Faldsled Strandpark holder lidt lav profil – kommunens tilladelser ligger klar 1.4.2020, så kører man på igen med at søge fonde
f -Steensgaard henvender sig til Orla, omkring deltagelse i høstfestivalen – evt. med en bod ved Orlas høstmarked.

5- Næste lokalrådsmøde: tirsdag d. 10.9.2019 i hallen

6- Husk foreningsmødet d. 15.8. kl. 19.00

Pusser
 
Referat fra lokalrådsmøde den 19. juni 2019

Deltagere: Henning B, Bjarne, Rikke og Susanne
Afbud fra Pusser, Niels Erik, Jan, Erling og Henning W

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendes.

2. Netværksmøde med andre lokale foreninger
Der holdes netværksmøde 15. august 2019 kl. 19 i Svanninge Hallen.
Susanne og Pusser sender invitationer til foreningerne. Det deltager maks. 3 fra hver forening og der skal tilmeldes til mødet.
Dagsorden for mødet:
Præsentation af deltagere og foreninger, med aktuelt fra egne rækker.
Drøftelse af koordinering af aktiviteter
Drøftelse af ny udviklingsplan for Faldsled, Millinge og Svanninge

3. Brev om gadekæret
Brevet sendes og det skal også på lokalrådets webside.

3. Shelters ved Kastaniely.
Shelters skal genopbygges, så de kan bruges igen.
Rikke foreslår, at der opsættes multtoilet, ligesom ved shelters ved Dyreborg Skov.

4. Projekter
Rikke vil gerne arbejde med et bikerhotel på Lindegården.
Rikke orienterede om Bavnebjergprojektet, som nu er sendt til kommunen. Der skal etableres et madpakkehus og en bålplads.
Henning orienterede om Faldsled Strandpark, hvor kommunens Teknik – og Miljøudvalg behandler ansøgning om at 1,3 mio. kr frigives til et ordentligt forprojekt og et godt prospektmateriale. Af gensyn til Kystdirektoratet skal der arbejdes yderligere med det, og en arkitekt har lovet at gøre det for 110.000 kr. Der arrangeres møde med borgmester Hans Stavnsager.
5. Næste møde 7. august 2019 kl 19 i Svanninge Hallen.
Mødet den 15. august med foreninger planlægges, ligesom arbejdet med ny udviklingsplan drøftes videre.

Ref: Susanne Jervelund
22. juni 2019.
 
 
Lokalrådsmøde 22. maj 2019 i Svanningehallen
Deltagere:Henning B, Erling, Rikke, Bjarne og Susanne.

Dagsorden:
1.Årsmødet – hvor*dan gik det?
* positivt møde, med godt deltagerantal
* behov for at skabe mere synlighed gennem projekter eller events
* Evt. have en stand ved Orla eller på skolen ved arrangementer
* mere tekst om lokalrådet på infoskærme
* Skrive mere i LokalNYt om lokalrådets projekter
* Lokalrådet tager initiativ til årligt netværksmøde for lokale foreninger
* facebooksiden skal være mere ”aktiv”
2- Igangværende projekter
Gadekæret – udfordring med hensyn til udgravning af bund, samt opstilling af stengærde
Syrenprojektet – for næste år startes planlægning allerede efter sommerferien, så der kan udvides med arrangementer.
Bænke: Der er ønske om bæmke følgende steder:
* ved indkørsel til Oldtidsminde ved Flægmoseve
* ved gadekæret i Svanninge
* ved Steensgaards markvej mod Præstevænget
Affaldsspande: Pusser og Niels Erik arbejder med design.

3- Nye projekter.
Udviklingsplan- der skal igangsættes arbejde med ny udviklingsplan for vores område
Lindegården som bikerhotel
Biodiversitetslokalområde – kontakte Svanninge Bjerne for at være i dialog om at højne biodiversitet i vores lokalområde – Insekthoteller, etc.
Riderute – arbejd med etablering af riderutenet i relation til Riderute Sydfyn og lokalt høhotel

4- Kommentar til LoaklNyt
Tilfredshed med LokalNyt.
Gerne ½ side hver gang med lokalhistorie.
5 – Bordet rundt
-
6 – Forslag til hvad der skal på dagsordenen til næste møde
Netværksmøde med lokale foreninger
Udviklingsplan
7 – Evt.
8 – Næste møde 19. juni 2019 kl. 19.00 – 21.00

Referent: Susanne / 22.05.2019
 
 
 
 
 
 
Lokalrådets årsmøde var rigtig godt besøgt - 16 personer var mødt op for at høre om årets begivenheder og om der er nye ideer til løsning af lokalområdets forestående udfordringer – bl. a. Brugsens dårlige økonomi.

Af Lokalrådets arbejdsområder i det forgangne år blev nævnt: Lysregulering ved "Banankrydset" - Oprensning og ny stensætning ved gadekæret - Stier etableres sammen med Håstrup - Høstfestival - Syrenfestival - Faldsled Strandpark -

Fremtidsprojekter byder på: Forsøg på at føre stensætning ved gadekæret tilbage til oprindeligt udseende - Gravhøjen ved Skerninglund skal åbnes igen - Shelterne på FFV-arealet bag Kastanielund skal renoveres - Fælleskalender for området – samt en kæmpe opfordring til alle, om at handle mest muligt i vores Brugs. Hvis den lukker, vil det påvirke skolen, idrætsforeningen, huspriserne og hele tilflytningen hertil området.

Der var stor interesse for lokalrådets arbejde. 2 nye folk kom ind i udvalget: Rikke Madsen, Kirkegyden og Bjarne Truc, Kirkegyden. Dejligt med nye kræfter - Velkommen til.

Bjarne er ny i forhold til at arbejde i lokalområdet. Bjarne og hans kone kommer fra Faldsled og bor overfor skolen. 
 
ref. Pusser
 
 • Lokalrådsmøde 10. april 2019 i Svanningehallen
  Deltagere: Pusser, Niels Erik, Henning B, Jan, Erling og Susanne.

  Dagsorden:
  1.Planlægning årsmøde.
  Årsmødet holdes den 24. april 2019 kl. 19.30 i Svanninge Hallen.
  Hvert medlem af lokalrådet fortæller om det forløbne års projekter.
  Formål er at få snak og debat om det kommende års arbejde.
  PR: Pusser laver plakat til opslag i brugsen, skolen, hallen, børnehaven og sognegården. Derudover opslag på websiden og facebook.
  2- Nye folk i lokalrådet
  Pusser undersøger nye mulige medlemmer af lokalrådet.
  3- Nye folk i LokalNyts annonce afdeling.
  Niels Erik, Henning B og Marlene tager sig af annoncesalget til Lokalnyt.
  4- Evt
  Infoskærme: 2 virker ikke længere (brugsen og en på skolen) Niels Erik undersøger hvad der kan gøres ved det.
  Høstfestivallen: Kommunens ”Slå i gang pulje” til annoncering – støtte på op til 10.000 kr.
  Fælles kalender for lokalområdet – Susanne undersøger muligheder.
  Syrenfestival: 18. maj holder arrangement mellem 14 og 16 ved Grubbe Mølle. Omtale på facebook. Pusser laver lille oversigt over lokale syrenarrangementer: Solbjerggaard, Steensgaard, VM blomster (syrenlikør), Lise Duus (syrenkage), Vivis blomster binding af syrenbuketter.
  Lokalrådets økonomi: årligt tilskud fra kommune på 12.000 kr.
  Stigruppen: Pusser orienterede om samarbejde med Horne Lokalråd om cykelsti mellem Horne og Svanninge, så skoleeleverne kan undgå landeveje når der er aktiviteter hvor eleverne skal cykle mellem skolerne.
  Faldsled Strandpark: Henning B. orienterede om at kommunen tager sig af myndighedsbehandlingen. Hensynet til strandbeskyttelsslinjen medfører at aktiviteter sandsynligvis skal rykkes væk fra kysten. Lokalplan er lovet klar 01.04.2020. Der mangler finansiering.
  Bænke: Der er ønske om bæmke følgende steder:
  * ved indkørsel til Oldtidsminde ved Flægmoseve
  * ved gadekæret i Svanninge
  * ved Steensgaards markvej mod Præstevænget

  Gadekærslauget: Der kommer en indvielse.
  Affaldsspande: Pusser har forslag til svaner. Niels Erik foreslog svaner fra Svanninge Skoles grundsten. Niels Erik undersøger produktion af 10 svaner til stativer.

  Referent: Susanne / 11.04.2019
 
 

Referat fra lokalrådsmøde d. 18.2.2019 – i Svanningehallen.
Til stede: Henning B – Susanne – Erling – ref. Pusser
Afbud: Jan – Niels Erik – Henning W

 1- Banansvinget: vi har spurgt kommunen, hvordan trafiktællingen i krydset er gået. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding. Undertegnede skriver igen til kommunen – denne gang til Ole Thyrsted, som er chef for afdelingen.

2- Vores handleplan for 2019 er indsendt til Jens Peter.

 3- FS og Henning Bahl har sammen sendt høringssvar til kommunens fritids- og friluftsstrategi.

 4- Dorthe Mehr, Østrup, arbejder på at finde et sted, hvor heste kan bade. Vi synes, det er en god ide – der skal bare findes et sted, hvor mennesker ikke bader. Evt. kan det blive fra Møllebækkens udløb og 50 til 100 m mod Millinge Klint. Det er hun velkommen til at arbejde videre med.

 5- Skolen: Det er lidt ærgerligt, at vi ikke har skolen i tale. Vi har inviteret dem flere gange til at deltage i lokalrådsmøde, men det er ikke lykkedes endnu. Vi prøver derfor med en ny strategi: vi inviterer lærere, pædagoger og skolebestyrelsens lokale medlemmer (ikke dem fra Horne) til lokalrådets årsmøde d. 24.4.2019. Planen er at finde et nyt medlem, der har tilknytning til skolen, til lokalrådet. Dette nye medlem skal afløse undertegnede.

 6- Næste møde d. 1.4.2019 kl. 19.00 i hallen/planlægning af årsmøde + invitation til samme.

Årsmøde: 24.4.2019 kl. 19.00 i hallen

 Ref. Pusser

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 7.1.2019 kl. 19.00

 Til stede: Niels Erik-Susanne-Jan-Henning W-Henning B
Afbud fra Erling-syg.

 1- Orientering om møde med kommunens vejfolk om banan-svinget og vejforløb gennem Millinge.

Kommunen kom med 2 forslag:
Forslag 1) heller ud for Brugsen, hvor cykler skulle ledes over på modsatte fortov, over Østerbyvej og over vejen igen ved Sognegården. Dette afviste vi – og det gjorde politiet også.
Forslag 2: Hajtænder fra Østerbyvej og Assensvej fra Faaborgsiden. Assensvej fra Faldsled siden over krydset og videre mod skolen skal være ”hovedvej”. Forslag var også at gøre Østerbyvej ensrettet. Det afviste vi.
Begge forslag indeholdt kombineret gå- og cykelsti hele vejen gennem Millinge, samt 1 meter brede cykelbaner fra banansvinget til cykelbanerne mod Faaborg.
Der skal først laves trafiktælling. 
Vores forslag går på fjernelse af ”bananhuset” og etablering af en stor rundkørsel. Alternativt kan der etableres lysregulering. 
Ellers må krydset bibeholdes i nuværende form og cykeltrafikken ledes ind ved Brugsen og over Assensvej ved Stålbjergvænget.
 
2- Vi skal indsende handleplaner for 2019 til kommunen. Vi laver en liste med: ny udviklingsplan – Strandparken Faldsled – banankrydset – Baunebjerg – Svanningehallen – etablering af stier i Faldsled
 
3- Udviklingsplanen tager vi fat i på næste møde.
 
4- Bolig strategi: vi skal undersøge liggetid på til-salg-huse i vort område
 
5- Henning B og Flemming Lunde/FS laver høringssvar til kommunen ang. fritidsområdet.
 
6- Vindmøller i Lillebælt. Henning W har været til infomøder om vindmøllerne. Han laver et høringssvar til kommunen. Horne Lokalråd er med i svaret.
 
7- Årsmøde holdes midt i april.
Næste lokalrådsmøde er d. 18. 2. 2019 kl. 19.00 i hallen
 
Pusser

 2018:

Referat fra lokalrådsmøde d. 15.11.2018  

Til stede: Niels Erik – Susanne – Jan – Erling – Henning B – ref. Pusser
afbud: Henning W
 
Niels Erik og Pusser tager til kommunens velkomstmøde for tilflyttere. Der er tilmeldt 4 tilflyttere fra Faldsled.

Vi diskuterede, om vi skal have den fællesforsikring, vi har gennem Fynsland. Jens Peter sender os noget på skrift. Derefter kan vi se, om det er noget, vi har noget ud af. Sagen om ”flagstangen ved hallen” blev ikke dækket, da der var for stor selvrisiko ved at bruge forsikringen.

Træffemøde med kommunen: referat kan læses på vores hjemmeside under ”det sker” og ”lokale nyheder”

Energimøde i Sognegården trak ca. 50 mennesker til. Positivt møde – 10 energitjek blev aftalt.

Susanne og Pusser tager til egnsmøde/Fynsland på rådhuset d. 21.11 kl. 19.00

Vi skal deltage næste år i borgerbudget. Vi vil ikke deltage i møderne og vi vil ikke holde afstemning om projekter. Vi vil gøre som Ringe har gjort i år: 2 projekter deler pengene uden afstemning.

Stigruppen har udarbejdet et sti-forslag fra Øhavsstiens start i Faldsled ind over Damsbo skov – Håstrup – Trebjerg og på Øhavsstien igen.
Endnu et forslag kunne være en sti mellem Horne og Svanninge Skoler, hvor børnene kunne cykle uden at komme på landevejen. Forslaget bringes til stigruppe møde d. 29.11. i Haastrup.

Palle Søby/avisen har møde med Søren Kristensen ved ”banan svinget”, men ingen fra lokalrådet kan deltage, derfor tager Henning B. kontakt til Palle Søby om, hvad vore holdning er til ”fortov gennem Millinge” samt regulering af ”banansvinget”.

Gadekærlauget har fældet og ryddet op omkring gadekæret. Kommunen kører grenaffaldet væk. Afløb og tilløb skal renoveres og stendiget skal reetableres. Plastiksteler omkring kæret skal væk.

Hjertestarter foreningen har fået afslag fra Tryg om en ny hjertestarter ved Brugsen. Den eksisterende er repareret og kan bruges.
Der skal etableres en hjertestarter forening mellem vores 5 hjertestartere: Faldsled – Faldsled Havn – hallen - Sognegården og Brugsen. Paw i Millinge vil gerne tage sig af dette.

 2 nyheder: 1: åbent vandløb etableret på Oldtidsminde. 2: Ny erhvervsvirksomhed med stenhøjsplanter i Hornegyden.

Husk jul i Faldsled søndag d. 25.11 hele dagen.

Næste møde: mandag d. 7.1.2019 kl. 19.00 i hallen

 

 Referat fra lokalrådsmøde d. 27.6.2018 kl. 19 i hallen.

Til stede: Niels Erik, Jan, ref. Pusser
Afbud: Henning W., Henning B, Erling og Susanne

1- Formanden havde fået henvendelse fra Orla Brugs, om at hjertestarteren ved Brugsen er kaput.

Vi fik samtidig henvendelse fra en borger -Paw Skøtt– om samme emne, og allerede nu er der nedsat en ad hoc gruppe, der vil skaffe penge til en ny hjertestarter.
Gruppen består af Niels Erik og Orla samt Paw som tovholder.

2- Der er nedsat en ”stigruppe” i lokalrådenes regi. Niels Peter, Håstrup og Elna, Horne er tovholdere i dette projekt, som skal fremme folks adgang til naturen gennem sammenhængende stier på tværs af lokalrådenes grænser. 1. møde bliver først i august.

3- Vi indkaldes af kommunen til et møde om fortov i Millinge og sikring af ”det runde hjørne”, så man kan komme mere trygt over vejen på dette - i trafikal henseende - grimme sted.

Med til mødet kommer skolebestyrelse for skolerne Svanninge/Horne, 2 prs. fra lokalråd i Horne og i Svanninge samt et antal prs. fra kommunen. Susanne Madsen – beboer på Assensvej – bliver også inviteret. Endnu er dato ikke fastlagt, men det bliver sidst i juli.

4- Niels Erik og Pusser tager til et møde med ”Vores Faaborg og Egn”, hvor emnet er: ”hvad kan vi gøre for jer? – hvad kan vi sammen gøre bedre.?”

5- Koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen har bedt om at komme med til et møde i vores lokalråd.
Niels Erik kontakter hende telefonisk for at fortælle hende datoen og hun bliver derefter indkaldt samtidig med jer.

6- Næste møde: 28.8.2018 kl. 19.00 i Svanningehallen.

 Pusser

 

 

 Referat fra årsmøde i Lokalrådet d. 19.4.2018. Afholdt i hallen.  

Til stede var 2 personer ud over bestyrelsen. Afbud fra Henning W.

Velkomst ved formanden Niels Erik Jensen.
Herefter en gennemgang – som man gør ved årsmøder – af nogle af rådets aktiviteter og arbejdsområder i det forløbne år.

Syrenprojektet ved Gruppe Mølle, hvor et syrenhegn på 120 m er opdelt i forskellige måder at behandle hegnet på.:

 1- et stykke, hvor kommunen klipper med deres hegnsklipper – sådan som det foregår langs vejene.

2- et stykke, som er udtyndet, som man gjorde i gamle dage, hvor man brugte de afklippede grene til ris brænde.
3- et stykke opdelt i 7 mindre, hvor vi hvert år klipper et nyt stykke helt tilbage. Her ser vi, hvordan stykket år efter år gror op igen.
Det bliver spændende at følge syrenhegnets udvikling. Der er ”åbent hegn” ved Grubbe Mølle den 19. maj kl. 14 til 16. Hvis vejret arter sig, kan man få en kop kaffe med en syren-kage til.

 Faldsled Bypark – Faldsled Strandpromenade - ja navnet på projektet er ikke fastlagt endnu. Men projektet er fastlagt.

Ved den gamle skole i Faldsled bliver den eksisterende boldbane lavet om til et kæmpe aktivitetscenter med en promenade, der starter ved skolen og først slutter langt ude i vandet.
Langs denne træ-promenade ligger alle aktiviteterne på sydsiden: aktivitetsbane-træningsstation-petanque-trivselstelt-tribune og scene.
På nordsiden ligger: boldbane-krolfbane-toilet-beachvolley-hyggekroge-udekøkken-badehuse-sauna.
Hele promenaden slutter i vandet med badebroen.
Dette ”lille” projekt koster 4,5 mill. – det kan godt være, vi skal finde penge hos nogle venlige mennesker – men glæd jer, det bliver godt.

 Affald:

Vi har to af Haastrups ”vejsvin” stående på prøve i vort område – og vi kan se, de har en effekt.
Ved vor nylig afholdte affaldsindsamling, kunne vi tydeligt se, at ikke så meget skrald lå på de veje, hvor vejsvinene står.
Lokalrådet arbejder derfor med at få lavet vores egne affaldsstativer til opsætning uden for bebyggede områder. Vi har fået kommunens accept – selvfølgelig med nogle restriktioner.
Vi er ved at etablere kontakt til en teknisk skole i Odense for at se, om vi kan få stativerne lavet til en overkommelig pris.
Udformningen bliver ikke ”vejsvin” men mere over i noget med trolde – svaner eller lignende. Det ligger på tegnebordet i øjeblikket.

 Gadekæret i Svanninge:

Vi er med i kommunens fællespulje for oprensning af gadekær. De oprenser 3 gadekær om året.
I 2018 oprenses gadekær i Åstrup – Krarup og Freltofte, og vi er rykket lidt op på listen, da vi har et gadekærslaug til at passe vores gadekær.
Lauget består af 5 personer boende omkring gadekæret.

 Gadekærlauget må fjerne træer og anden bevoksning i og omkring gadekæret – selvfølgelig i samarbejde med lodsejerne ved kæret. Kommunens Maiken Asserbo, vil gerne bistå med råd og vejledning.

 Stendiger:

Vores smukke stendiger er desværre ikke så smukke længere. Kommunen vedligeholder dem ikke, og menig mand må ikke røre stenhegnet. Hvis en ejer ønsker at renovere sit stendige, må han søge om dispensation, og der er meget skrappe regler for opsætning. Bl. andet skal det opsættes af en professionel efter bestemte forskrifter.
Når kommunen slår hegn og grøfter, vælter de meget ofte sten ned fra digerne. Disse sten ligger så bare og flyder i grøftekanten. Men det er nok fordi kommune ikke har en ”professionel” til at lægge stenene på plads.

 Skerningehøj:

Jættestuen Skerningehøj forfalder i lighed med stendigerne også. Nationalmuseet har restaureret jættestuen i 1910 og i 1943, men siden har ingen gjort noget.
Kommunen gør ingenting ved den vedligeholdelsesmæssigt. Kun hvis ”de arkæologiske værdier” er i fare, træder kommunen til, men ellers gør de ingenting. Græsslåning og oprydning efter besøgende påhviler ejeren.

 Lokalrådets økonomi:

Der indestår 29.442 kr på lokalrådets konto. Pengene kommer fra tilskud fra kommunen – overskud på høstfestival – reklamer på hjemmesiden.
Udgifter har lokalrådet til hjemmeside, møder og i år valg.
Hvis nogen ønsker at se regnskabet, ligger Henning Bahl inde med det.

 Fremtiden:

På side 3 i Lokal Nyt nr. 6 2018 ”nyt fra lokalrådet” kan du læse om vore tanker om fremtiden.

 

 

Referat fra lokalrådsmødet d. 5.3.2018 i hallen

 Til stede: Niels Erik – Jan – Erling – ref. Pusser – Tina og Ilse fra rideklubben

Afbud: Susanne – Henning B - Henning W – Bygebjerg.

 2 gæster fra Østerby Sportsrideklub. Vi snakkede en del om, at de skal bruge Lokal Nyt. I første omgang kan de sende datoerne på deres aktiviteter til Rikkes kalender. Vi vil bede Grethe eller Susanne Stald om at lave en artikel til bladet om rideklubben. Vi skal også have link mellem lokalrådets hjemmeside og ride klubbens. Vi snakker med Signe Pardorff om, hvad kommunen fremadrettet vil med ride klubber – primært Østerby Sportsrideklub.
  
 Jan og Erling deltog i Fynslands årsmøde i Vester Hæsinge. Der blev snakket om: forsikring – samarbejde mellem lokalråd – ”Bo gratis i et prøvehus” for tilflyttere – fælles sekretariat for de små foreninger – borgerbudget – fremlæggelse af vort handleprogram // men intet konkret blev besluttet. Anne Mortensen vil deltage i et lokalrådsmøde, hvis hun bliver inviteret.

 
Jens Peter Jacobsen har spurgt, om vi vil med i et syrenfestival udvalg. Det har jeg sagt ja til, og jeg håber, Susanne vil gå ind i arbejdet. Det vender vi tilbage til. 

 
Høstfestivalen bliver kørt med Bruno som primus motor. Der er kommet en ny styregruppe – de er fuld af gode ideer. Deres næste møde er d. 14.4. Vi får nok et referat.

 
Lokalrådets årsmøde bliver d. 19.4.2018 kl. 19.30 i hallen. Undertegnede laver plakater til ophængning i hallen – brugsen – på facebook og på infoskærme. Erling hænger op i Faldsled.

  
Næste lokalrådsmøde d. 10.4.kl. 19.00 i hallen

 
Ref. Pusser

 

 Referat fra lokalrådsmøde d. 15.1.2018
 

 

 Afbud Henning B – J. bygebjerg – rideklubben
Til stede: Niels Erik – Erling – Henning W – Jan – Susanne – ref. Pusser

 
1- Velkomst til rideklubben venter til næste møde – de meldte afbud.
 
2- Vi vil spørge rideklubben, om de vil komme med et oplæg til etablering af rideruter i vores egn.
 
3- Både kommune, Fynsland og andre sender hele tiden invitationer til div. møder og samlinger. Pusser videresender disse invitationer til jer, men vil gerne ha´ tilbagemeldinger, om hvilke møder, I kan deltage i. Vi skal ikke møde op alle 8 mand, men en tilbagemelding gør, at I kan få besked om, hvem der skal deltage i de forskellige møder.
De næste møder er: Borgerbudget d.18.1. kl. 18.30 i X-huset (Pusser deltager)
Inspirationsdag ang. tilflyttere d. 27.1. kl. 15 til 22 på Boltinggård gods, Ringe. (N.E & P deltager)
 
4- Affaldsindsamling er d. 22.4. kl. 10-12. Start ved Brugsen i Millinge - Susanne skriver til Lokal Nyt.
Affaldsstativer med trolde arbejder vi med igen. Niels Erik finder et telefonnummer til den produktionsskole, der lavede affaldssvin for Håstrup. Pusser spørger kunstnerne, om de vil tegne en trold, der kan bruges som ”ansigt” på skraldestativerne. Susanne kommer med et mål på trolde-ansigtet.
 
5- Pusser spørger Knud Hermann, om lokalråd og Lokal Nyt må holde årsmøde samme aften. Forslag til dato for årsmøde d. 19.4.2018 kl. 19.00 

6- Næste lokalrådsmøde mandag d. 26.2.2018 kl. 19.00

 

 2017:

 

Referat fra konstituerende lokalrådsmøde
d. 4.12.2017 i Svanningehallen.
 

Til stede: Jan – Niels Erik – Henning B – Erling – Jørgen B – ref. Pusser
Afbud: Susanne – Henning W 

1- Velkomst ved Niels Erik Jensen 

2- Konstituering:

Formand Niels Erik Jensen, Svanninge
Kasserer og næstformand Henning Bahl, Faldsled
Sekretær Pusser Hansen, Millinge Mark
Web side Susanne Jervelund, Grubbemølle & Pusser
I lokalrådet er desuden:
Erling Andersen, Faldsled
Jørgen Bygebjerg, Svanninge
Jan Andresen, Faldsled
Henning Wiesinger, Steensgaard

 3- Borgerbudget:
Kommunen indkalder til et evalueringsmøde i det nye år. Niels Erik, Henning B og Pusser deltager.

 4- Fremtid:
Årsmøde ligger i april.
Udviklingsplanen skal fornyes i løbet af 1. halvdel af 2018.
Henning B og Pusser tilrettelægger og indkalder til et stormøde, samt ansøger kommunen om penge til afholdelse af møde samt trykning af udviklingsplanen.

 5- Evt.:
Hvad foregår der i udvalget???? – Vi ønsker at udvikle vort område i positiv retning. Alle – i udvalget og i befolkningen – kan komme med forslag til ting, vi skal arbejde med. Vi forsøger at lægge emnerne ud i ad hoc grupper, så vi i lokalrådet kan ”nøjes med” at være tilsynsførende.
Vi har arbejdet med trafik i Faldsled – sikker cykelvej Millinge/Faaborg – sikkerhed v/hallen, været i kontakt med ”sind” (psykisk sygdom) – opsat bænke – fortov/cykelsti i Millinge. Dette er kun et lille udpluk af vore aktiviteter.

 6- Næste møde er d. 15.1.2018 kl. 19.00 i Svanningehallen.

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 2.11.2017 i hallen

Mødt: Niels Erik-Bygebjerg-Henning B -Erling-Jan-ref. Pusser

 Afbud: Susanne-Henning W

 1-Præsentation af 2 nye kandidater til lokalrådet, Erling Andersen og Jan Andresen, begge Faldsled.

 2-Vi får trykt en stemmeliste ved Tiger produktion (1000 stk.)  

 3-Vi prøver om vi kan at nå at sætte en kandidat liste i Lokal nyt.

 4-Bemanding af campingvognen ved valget d. 21.11.2017:
Kl. 8.00 Erling og Pusser
kl. 10.00 Bygebjerg
Øvrige lokalrådsmedlemmer kommer i takt med, de får fri fra arbejde.
(
Poul henter campingvogn d. 20.11)

 5-Trafik i Faldsled: Vi sender en anmodning til kommunen om at mødes med os i Faldsled og se på forholdene uden beboernes indblanding.

 5-Borgerbudget: Henning laver en ansøgning med budget til et projekt på sportspladsen i Faldsled. Fremsendes til undertegnede senest d. 5.11.2017

 6-Skolen vil plante 400 træer på bakken ved kunstgræsbanen. Undertegnede sørger for, at skolen informerer idrætsforeningen om, hvilke træer der er tale om. Der må ikke stå løvfældende træer i nærheden af banen.

 7-Næste møde er til optælling af stemmer i Sognegården d. 21.11.2017 kl. 20.00 

Ref. Pusser
 
 

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 12.10 i hallen 

Til stede: Henning Bahl – Niels Erik J – Susanne J – ref. Pusser
 
Vi snakkede om borgerbudget, og hvordan vi griber tingene an. Undertegnede laver et udkast til et indlæg i Lokal Nyt. Det udkommer d. 26.11.2017, så folk skulle nok kunne nå at reagere på en opfordring til at henvende sig med nogle forslag til projekter.
 
Vejbump i Faldsled er under beskydning. Undertegnede skriver til kommunen, og beder om et referat af det stormøde der var med kommune og beboere i Faldsled. Vi vil gerne have en melding om, hvad kommunen har besluttet sig for vedr. vejbump og om vi evt. skal holde endnu et stormøde. Lokalrådet har aldrig anbefalet vejbump – det er noget, vi er skudt i skoene.
 
Valg til lokalrådet foregår d. 21.11.2017 ved sognegården. Vi låner en campingvogn ved Campingcentret. Vi har fået lovning på 2, hvis vi beslutter at stå ved afstemningsstedet ved Faaborghallen.

Opstillede personer
Henning Bahl – Henning Wiesinger – Susanne Jervelund – Niels Erik Jensen – Jørgen Bygebjerg – Pusser Hansen
Nye: Jan Andreasen, Faldsled – Erling Andersen, Faldsled
 
Næste møde: 2.11.2017 kl. 19.00 i hallen 
 

 

 

Referat af Lokalrådsmøde den 14.9.2017
Til stede: Susanne – Niels Erik – Henning B – ref. Pusser

 1- Fællesforsikring blev underskrevet af formanden og kan blive afleveret til kommunen/Fynsland på onsdag. Henning skal betale 1500 kr. for at vi er med i ordningen.

2- Vedr. borgerbudget: Vi laver et opslag i næste Lokal Nyt, hvor vi indkalder projekter fra lokalbefolkningen. Herefter vil der være en afstemning om, hvilket projekt, der skal have kommunens penge.
3- Høstfestivallen har pt. kun Bruno Clausen i udvalget. Lokalrådet vil tage en samtale med Bruno, Tina, Rikke og Anitta. Vi vil finde ud af, hvad høstfestivallen har af fremtidsudsigter.
4- Lokalrådsvalg: Vi vil samarbejde med Håstrup, da vi har samme afstemningssted. Pusser snakker med Håstrup om fælles plakat.
Vi finder en campingvogn, vi kan afholde valget i. Pusser spørger Campingcentret. Vi overvejer at holde et valg også ved vor afdeling i Forum Faaborg.
Vi skal have lavet et par bannere med ”lokalrådsvalg i Faldsled-Svanninge-Millinge”—Niels Erik finder priser.
Vi skal have priser på 1000 stemmesedler – evt. med et par sponsorer på bagsiden. Pusser spørger på priser.
Nye kandidater: Erling Andersen, Faldsled – Jan Andreasen, Faldsled. Pusser spørger Mads Dorow og Line, ”Fauer Web”.
Sidste tilmelding til opstilling: 10.10.2017
5- Susanne får pris fra produktionsskolen på en låge i syrenhegnet ved Grubbe Mølle.
6- Der holdes trafik-møde i Faldsled gl. Skole d. 26.9.2017 kl. 17 til 19. Der kommer et par mand fra kommunens vejafdeling og snakker om trafikforhold i Faldsled. Alle er velkommen.
7- Næste møde i lokalrådet: d. 12.10.2017 kl. 19.15, hvor vi laver opstillingslister til valget.
 

 Lokalrådsmøde tirsdag d. 1.8.2017 i hallen
Til stede: Susanne, Henning B. og ref. Pusser.

 1 Fra sidste møde: Susanne har snakket med arvinger efter Birgit Bjerre og museet i Vejen om samarbejde om at bruge Birgit Bjerres trolde i nogle af vore projekter. De vender tilbage, men er ikke afvisende.

2. Niels Erik skulle snakke med folkene omkring rideklubben. Måske var det en ide at indkalde alle parter til et møde. Det tager vi op på næste møde.
3. Kommunen har lavet en udviklingsstrategi – og i et tillæg dertil er forslag til udvidelse af sommerhusområdet ved Klintholm, ca. 30 huse. God ide, da der er sommerhuse i området i forvejen.
4. Der foreligger et kort over de syrenhegn, kommunen gerne vil nedskære. Vi vil forsøge at bevare syrenhegnet ved Grubbe Mølle som forsøg med nedskæring – udtynding – og kommune klip.
5 Lokalrådet gav blomster til Karl Ejners bisættelse d. 27.7. Lilli har takket formanden.
6 Næste møde. 24.8.2017 kl. 19.00 i hallen.

Referat fra lokalrådsmøde 29.6.2017 i hallen

Til stede: Niels Erik – Susanne – Henning B – ref. Pusser

 1 – Borgerbudget: møde afholdt i Håstrup, hvor man blev enig om, at 9 lokalråd skal deles om 1/3 af 500.000. Det bliver ca. 19.000 til hvert råd, forudsat at rådet har en plan med, hvad pengene skal gå til – og om kommunen accepterer planen. Vi har resten af året til at finde et projekt, så det skal nok gå. Susanne finder ud af, hvad der skal til, for at vi kan få pengene

2 – Sct. Hans: afholdt af Den nye jagtforening og Lokalrådet. Niels Erik var primus motor i opsætning af telt og hoppeborg. Vi indkalder jagtforeningen til møde med lokalrådet. Vi skal snakke planlægning af Sct. Hans 2018, og hvem gør hvad

3 – Vejtrolde. Susanne har henvendt sig til Vejen Kommune, som har mange projekter med Birgit Bjerre-trolde, og kommunen der har givet en masse penge til disse projekter. Vi vil arbejde hen imod at vores skraldespande bliver ”vejtrolde”

4 - Folkemindesamlingen laver udstilling i Faldsled – om kunstneren Rune Kidde.

5 - Niels Erik skriver i Lokal Nyt om lokalrådsvalget og opfordrer folk til at stille op.

6 - Den nye rideklub i Millinge – Østerby Sportsrideklub – mangler græsningsmuligheder til deres dyr. Niels Erik tager som en start en snak med naboen Jens Erik, om der er mulighed for, at rideklubben kan leje sig ind på hans jord.

Næste møde: tirsdag d.1.8.2017 kl. 19.00 i hallen.

PusserLokalrådets årsmøde blev afholdt på Svanninge Skole d. 6.4.2017, og ud over medlemmer af rådet, mødte 5 personer op for at høre om årets aktiviteter i lokalrådet.
Der blev budt velkommen af formanden og han havde lavet en lang liste med de opgaver, der var arbejdet med i 2016.:

Skraldespande vejtrolde - Syrenhegn Nyt Lokal Nyt -
Samarb mellem foreninger- Høstfestival Hvilebænke -
Gadekær i Svanninge - Kløverstier Alsforbindelse -
Spis-sammen-arr - Steensgaard - Velkomst til området - 
Udvikling af fødevarer lokalt initiativ - Affaldsindsamling - <