Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Baunebjergprojekt

Natur- og aktivitetsområdet Baunebjerg

Projektets mål er at skabe rammer for at børn, unge, forældre og bedsteforældre kan samles om udendørsaktiviteter i lokalområdet. Det kan være med udgangspunkt i skolen, idrætsforeningen, institutioner, andre foreninger, familien mv.

Projektet indeholder naturmæssige forbedringer i form af anlæg af mindre søer, pleje af sletteområde, så det udvikles til blomstereng på det kommunalt ejede område.

Der anlægges trampestier, etableres opholdsområde ved nyanlagt skov og sø med madpakkehus og bålsted.

Til de aktive bliver der crossfitness, legeplads, skaterbane, baner for beachvolley og rundbold.

Beskrivelse af projektet
Mellem Kirkegyden og Baunebjerg i Svanninge ejer kommunen et område på samlet 12 ha. Arealet har tidligere været brugt til komposteringsplads.
 
Dette areal er i dag disponeret med:

• Boldbane og kunststofbane ca. 3ha
• §3 beskyttet naturareal ca. 2,1 ha i form af vandhuller og mose, der er helt tilgroet med pil, ask og poppel
• Nyplantet, kommunalt løvskovareal på 1,8 ha på den tidligere komposteringsplads

Resten er et slette-areal på ca. 5 ha, som har været brakpudset hvert andet år på de tidligere grusgravsarealer. Sletten udvikler sig naturmæssigt mod overdrevsvegetation.

Lokalt aktivitetsområde
Området rummer samlet, store muligheder for at blive et lokalt aktivitetsområde med gode muligheder for leg og ophold for familier, skole, idrætsforening og børneinstitutioner mv.
 
Samtidig kan naturværdierne forøges. Vekselvirkningen mellem boldbaner, skov, slette med fine udsigter og vådområder giver fine potentialer og synergier.

Det er målet at udnytte dette areal, så det drager nytte af den brug, der allerede er til boldbaner, som alle unge i området kender. At udbygge det liv, der i forvejen er omkring boldbanerne, med nye muligheder for et aktivt friluftsliv.

Projektet består af:
1. Ca. 1,9 km trampesti i området. Der vil være nogen omkostning ved at få stien gennem den tilgroede mose, og befæste den på lave arealer, men det vil gøre stien langt mere interessant og varieret at gå ad. Stierne skal slås 2 gange om året.
Projektet vil desuden være udgangspunkt for en ansøgning til Friluftsrådet om finansiering til etablering af 4 kløverstier.

2. Et opholdsareal, som man kun kan gå til, med madpakkehus bålsted og mindre rundboldboldbane og beachvolleybane i nærheden.

3. Mosen fritlægges ved rydning af pil og poppel, og oprenses, så der kommer mere vandspejl gerne i form af sø i den eksisterende mose og en mindre sø op mod slette og opholdsarealet.
Områdets biologiske værdier skal vurderes nøjere i forbindelse med detaljeprojekteringen.

4. Ved boldbanen anlægges der legepladsareal med borde/bænke til erstatning for nedlagt legeplads ved Kirkegyden i Svanninge. Legepladsen vil kunne skabe synergi for forældre med større og mindre børn i forbindelse med brug af boldbanerne.
På skoleområdet findes der i dag alene 3 simple legeredskaber, og der savnes en egentlig legeplads.

5. Som en klar nytænkning etableres en skaterbane ud mod Baunebjerg.

6. Til de motionerende, som gerne vil have supplement til idræt/motion i hallen og på boldbanerne, etableres der mulighed for Crossfit i form af simple motionsredskaber i området.

På slettearealet etableres ikke anlæg, så dets landskabelige værdi bevares. Det foreslås, at der plantes 5-6 spredte trægrupper, der kan understrege dybden i landskabet og øge oplevelsesværdien. Ligeledes bør der plantes busketter med eksempelvis gedeblad ved kunststofbanen, for at skabe læ for tilskuere i blæst.
 
Sletten vil optimalt kunne drives med 2 høslæt om året. Der skal findes lokal forpagter hertil.

Hvem er med i projektet?

• Brahesminde Skole, Svanninge
• Faldsled-Svanninge Idrætsforening
• Lokalrådet
• Svanningehallen

Projektet er desuden udgangspunkt for en ansøgning om etablering af kløverstier.

Budget
Skaterbane 500 m2      1.000.000 Kr.
Legeplads                        300.000 Kr.
Crossfit                            150.000 Kr.
Madpakkehus + bålsted  200.000 Kr.
Beach volley                    100.000 Kr.
Boldbane                           50.000 Kr.
2 vandhuller                     150.000 Kr.
Fjerne træer                       25.000 Kr.
Trampesti                           50.000 Kr.
P-plads/cykelparkering       50.000 Kr.
Beplantning (læ og hygge) 40.000 Kr.
I alt                               2.115.000 Kr.

Der søges om flest muligt midler til det samlede projekt.
 
Der er opmærksomhed på, at der i puljen langt fra er finansiering til projektet.
 
Tildeles projektet midler vil der ske en prioritering, så de anlæg, der har størst betydning for lokalområdet vil blive prioriteret først inden for den tildelte økonomi.
 
Men med den samlede plan for anlæggene vil projektet kunne udbygges trinvis efterhånden som økonomien viser sig.