Lokalrådet / Lokalrådet / Udviklingsplan

Udviklingsplan

 
 
Arbejdet med ny udviklingsplan 2020-21

Inden corona i foråret 2020 satte en midlertidig stop for mange aktiviteter, blev der holdt et møde, hvor alle interesserede kunne byde ind med ideer til en ny udviklingsplan for området.
Heldig mødte mange op, og der var god aktivitet i de emnegrupper, som hver havde en ”tovholder”, der skulle videregive input til den endelige plan eller katalog over projekter.
Emnegrupperne en var følgende:
• Erhverv
• Bosætning
• Børn og unge
• Infrastruktur
• Kultur
• Turisme
• Idræt og fritid
• Natur

Når der tales om en ”udviklingsplan” er det nok at tage munden lidt for fuld. Reelt set er der tale om et katalog over projekter og forslag, som borgere i området mener, det bør arbejdes med.

Læs om de enkelte temaer:

UDVIKLINGSPLAN

for

Faldsled, Svanninge og Millinge

2020
Udviklingsplanen for vores landsbyer er udarbejdet på foranledning af Lokalrådet for Faldsled, Svanninge og Millinge i starten af 2020, hvor der blev afholdt borgermøde i Svanninge Sognegård. De fremmødte borgere valgte sig ind på nedenstående 8 temaer:

Temaerne er følgende:
1. Bosætning
2. Børn og unge
3. Erhverv
4. Idræt og fritid
5. Infrastruktur
6. Kultur
7. Natur
8. Turisme

Indenfor hvert af temaerne blev der således udarbejdet et dokument med en beskrivelse af nuværende status, politikker indenfor området samt forslag og udviklingspotentiale for det pågældende tema.
Nærværende skriv er en redigeret sammenskrivning af alle 8 temaer.

For alle temaer er FN’s verdensmål gældende, herunder bl.a.:
• Bæredygtig energi
• Anstændige job og økonomisk vækst
• Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Sundhed
• Ligestilling
• Livet på land
• Livet i vand

UDVIKLINGSPLAN

BOSÆTNING


STATUS
Området går fra Faldsled over Millinge, Svanninge til Faaborgs forstad mod vest. Der er en pæn fordeling af parcelhuse, udlejningsejendomme, sommerhuse og gårde.
Lokalområdet er attraktivt og præget af rige muligheder for naturnærhed og udsigter. Ejendomme i området fremstår pæne og godt vedligeholdt. Typisk flytter mange unge væk for at studere, mens voksne ressourcestærke personer flytter til området.

UDVIKLINGSPOTENTIALE
Der peges på følgende områder:
• Vi vil på grund af vores rige kultur og natur være et attraktivt område for tilflyttere. For at sikre at området fortsat er attraktivt, skal det sikres at vi fremover har skole, børnepasning, indkøb, mødesteder og samtidigt de rekreative værdier.
• Foruden ejerboliger bør der tænkes i udlejningsejendomme for alle aldre.
• Der skal indføres stop for ændring af helårsbeboelse til fritidsbeboelse/flexboliger.
• Fremtidens boligbyggere ønsker større boliger, derfor bør fremtidens udstykninger afspejle dette i grundstørrelser.
• Videreudvikling af naturstier og ridestier, og sikre bæredygtig naturadgang.
• Kultur og fritid er varemærker for vores område og skal fortsat udbygges og sikres.
• Behov for langsigtet planlægning for udvikling af vores område.
• Muligheden for huludfyldning og placering af nybyggeri skal synliggøres.
• Området skal friholdes for vindmøller
• Der er brug for en langsigtet plan for forhøjet vandstand ved havn og kystområdet.
• Lokalområdet bør sikres boligtilbud og andre aktiviteter til alle målgrupper.
• Der udarbejdes en folder/mappe med oplysning om området med bl.a. lokale kontaktpersoner, som kan udleveres til nytilflyttere.
• Bolig stilles til rådighed i fx 3 måneder for at tiltrække nye tilflyttere.
• Optimering af visning af- og oplysninger om vores landsbyer
• Der bør sikres attraktive udbud af byggegrunde i alle 3 landsbyer.
• Havnen i Faldsled skal gøres mere ”fælles” for alle i landsbyerne.
• Profilering af Faldsled Strandpark
• Der er pt kun byggegrunde til salg i Faldsled. Der har tidligere været byggegrunde i Svanninge/Millinge ved Kukkenbjerg.
• Nytilflyttere får udleveret en velkomstpakke af kontaktperson/lokalrådet.
• Udvikling af information om landsbyerne: Hjemmeside, kalender, Facebook, Lokalnyt, infoskærme, månedsvise nyhedsbreve med evt. mailingliste, alm. opslag.
• Optimering af den offentlige transport
• Indsatsområder for solceller, bofællesskaber, bymarker, ungdomskultur
• FN’s verdensmål om bæredygtig energi, anstændige jobs og økonomisk vækst og bæredygtige byer og lokalsamfund.
UDVIKLINGSPLAN

BØRN OG UNGE – PASNING OG UNDERVISNING


STATUS
I lokalområdet benytter vi følgende institutioner:
Brahesminde Skole – afdeling Svanninge
Øhavsskolen – afdeling Uglen
Friskolen Haastrup (Privat)

Børnehuset. Vuggestue, børnehave og SFO
Daginstitutionen Lillely (Privat)
Den kommunale dagpleje

Naturlegeplads

POLITIKKER OG PLANER
FMK kommuneplan, politik og strategi. Udviklingsstrategi i forhold til tilflyttere

UDVIKLINGSPOTENTIALE
• Opfordrer til at børn og ældre får gavn og glæde af hinanden – lave gymnastik sammen, hjælp til maddage på skole, deltagelse på trimdagen, m.m.
• Udarbejde liste over frivillige mentorer/ressourcebank for området.
• Etablere nye netværker i vores område - mentorer for nye familier.
Etablering af en arrangement-gruppe på tværs af landsbyerne i ft aktiviteter og koordinering: Høstfest, Fugleskydning, Havnefest, Jul i Faldsled m.m.
Skolen, Sognegården, Kirken, Svanningehallen, Falsled gl. Skole mfl. er selvfølgelig selvskrevne i gruppen.
• Udarbejde et årshjul, hvor aktiviteter i vores område fremgår, så arrangementer m.m. er koordinerede. Årshjulet skal fremgå på hjemmesiden og Lokalnyt.
• Kirken. Aktiviteter målrettet børnefamilier. Tema- og højtidsgudstjenester med evt. efterfølgende let spisning,
• Fokus på grønne områder, gøre det visuelt attraktivt for børnene at være i.
• Udvide kapaciteten i dagtilbud, så der er mulighed for at flere tilvælger Landsbyordningen, som sikrer kontinuitet i børnenes dagtilbud og skolegang. Flexible åbningstider og bedre profilering af vores tilbud.
• Styrke fællesskabet ved fælles arrangementer, eks. fastelavn, juletræsfest og lign. – gerne i Sognegården, Svanningehallen og Falsled gl. Skole.
• Skolens lokaler/faciliteter/værksteder kan anvendes mere som det lokale kulturcenter.
• Større fokus på etablering af idrætshold for børn/unge: Eks.: badminton, håndbold, floorbold, fodbold.


UDVIKLINGSPLAN

ERHVERV


STATUS
Et engageret erhvervsliv med godt 200 aktive virksomheder og et godt samarbejde mellem institutioner og lokalbefolkningen skal danne grundlag for et attraktivt område at etablere endnu flere små og mellemstore virksomheder.
Vi har håndværkere indenfor murer, tømrer, vvs, el, maler, auto og traktor mekanikere etc.
Havn med kiosk, havecenter, Dagli´Brugs, frisører, Faldsled Kro, B. & B., Hostel, cafe og restauration, skole, hal, Sognegaard, antikvitetsforretning, gårdbutikker, mange vejboder, Mølle og Bagerimuseum, kirker og et lokalhistorisk arkiv og en hel del landbrug.
Indenfor det kreative er der flere kunstnere og keramikere som kan boltre sig og finde inspiration i det skønne landskab der omkranser området.

UDVIKLINGSPOTENTIALE
• Foruden Faaborg – Midtfyns kommuneplan bør følgende have fokus.
• Udstykning af boligområder i vores del af kommunen.
• Anvende overflødiggjorte (brugbare) landbrugsbygninger til iværksættere, med mulighed for senere tilbygning af nye lokaler. evt. registrering af mulige emner (ejendomme)
• Udpegning af mulige byggegrunde til bolig og lettere erhverv. Synliggørelse af hvor der er grunde, så det bliver let for interesserede at finde dem.
• Gøre opmærksom på de eksisterende grunde der er udstykket i bl.a. Faldsled (Egevej og Violstræde).
• Det skal være nemmere at låne til etablering af ovenstående i yderområder.
• Bedre mobilsignal.
• Fælles info / hjemmeside erhvervsoversigt, hvor alle erhvervsvirksomheder kan vises.
• Flere attraktioner og tilbud til turisterne. Kreative tanker må bane vejen.
• Bedre infrastruktur evt. bro til Als, men vigtigt at evt. kommende ny vejføring ikke ødelægger de lokale vej- og stiforbindelser.
• Bedre kollektiv trafik, der tilgodeser både skolebørn og medarbejdere på virksomhederne
• Flere hjemmearbejdspladser i lokalområdet. Det kunne være etablering af fælles kontorfaciliteter og kontorfælleskaber. Sognegården kunne levere mad til kantineordning.
• Erhvervsforum under Lokalrådet, som skal sikre lokal netværksopbygning gennem afholdelse af mindst et årligt netværksmøde
• Foreningsforum under Lokalrådet, som skal sikre lokal netværksopbygning gennem afholdelse af mindst et årligt netværksmøde

UDVIKLINGSPLAN

IDRÆT OG FRITID


STATUS
Lokalområdet er præget af mange foreninger og fritidsmuligheder:
Faldsled/Svanninge SG&I, Børnebilledskole, FDF Svanninge Faaborg, Østerby Sportsrideklub,
Faaborg Golfklub, Faaborg Ski & Motionsklub, Faaborg Orienteringsklub, Havkajakklubben Malik
JB Kajakafdeling, Faldsled Sejlklub, Horne Skytteforening, Faaborg Skytteforening, Faaborg Hundevenner
Cykelklubben i Faldsled, Svanninge Sogns Jagtforening, Sydvestfyns Jagtforening, Puch Maxi Klubben, L´hombre klubben i Faldsled, Idégruppen Vest, Svanninge Folkemindesamling, Østerby Bagerimuseum
Grubbe Mølles Venner.
Faldsled/Svanninge SG&I, i daglig tale kaldet FS, er en flerstrenget idrætsforening med Badminton, Fitness, Floorball, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Petanque, Svømning og Tennis.
Foreningen blev stiftet i 1898, og vi kan fejre 125 års jubilæum i 2023. Der er omkring 800 aktivitetsmedlemmer.
Foreningens motto er: IDRÆT FOR ALLE – HELE ÅRET – HELE LIVET
I FS har vi et mål om altid at have de bedst mulige trænerkræfter til rådighed, ligesom vi holder fast i foreningsånden. Vi står sammen og hjælper hinanden, så godt vi kan, bl.a. ved at sikre et godt og socialt sammenhold.
I FS har vi et velfungerende samarbejde med FC Faaborg og HFS omkring fodbold.

POLITIKKER
Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for fritids- og friluftslivet 2019-2026

UDVIKLINGSPOTENTIALE
Flere borgere og turister er aktive i naturen
• Flere friluftsaktiviteter på og ved vandet. FS planlægger at oprette FS Outdoor – Træklatring og vand-aktiviteter i forbindelse med Faldsled Strandpark.
Flere borgere er aktive i foreningsfællesskabet
• Tidssvarende og gode fysiske rammer der inviterer til fremtidens aktiviteter og motionsvaner.
• Stærke og kompetente idræts- og aktivitetsforeninger udvikler nye aktiviteter og fællesskaber.
• Flere unge fastholdes og seniorer inkluderes i foreningerne.
• Alle børn og unge i FMK skal møde et bredt udsnit af idræts- og foreningslivet.
• FS arbejder for, at alle børn og unge har mulighed for at deltage – eksempelvis samarbejde om flygtningebørn i Svømmeafdelingen.
• Som del af FS Fodbold vil vi gerne i samarbejde med DBU oprette E-sport FIFA som en aktivitet for både børn og voksne.
• Folkeoplysningens Udviklingspulje søges til indkøb af udstyr.
• Etablering af Fodbold og Håndbold Fitness
• Blive DK´s første grønne idrætsforening.
• FS planlægger at oprette afdelingen:
• ”FS Outdoor” udbyder aktiviteten ”Træklatring”, ”Cross Fit” og ”Udendørs Yoga”.
• Faldsled Strandpark kan udbyde: ”Surfing”, ”Stand up padling” og Havsvømning.
• Øvrige udviklingsområder er: ”Gåsebjergsand Aktivitetscenter”, Falsled Havn, Bavnebjerg aktivitetsplads ved skolen, Mountainbike Park, Bikehotel og Høhotel.
UDVIKLINGSPLAN

INFRASTRUKTUR


STATUS
Lokalområdet er præget af tre større hovedfærdselsveje. Statsvejene Odensevej udgør 4 km, og Nyborgvej udgør 4,5 km. Kommunevejen Assensvej løber med en strækning på 8,5 km fra Faaborg i øst, gennem Østerby, Millinge til Faldsled i vest.
Muligheden for individuel biltrafik i området er vel udbygget, mens der stadig er mangel på god offentlig trafik samt ikke mindst mulighed for sikker færdsel for bløde trafikanter.
Det er et stort problem at det ikke er trygt at cykle i vores område. Der mangler sikre cyklemuligheder, gangster, fartdæmpende foranstaltninger for motoriseret trafik.
Vi skal fremme bæredygtighed i vores område, og det er ikke flere bilveje, men flere cykleveje, rideruter og vandreruter der er brug for.
Der er forslag om fast forbindelse til Als fra Horne. I lokalområdet er der meget stor bekymring over, at vores lokalområde vil blive fragmenteret af en større vej. Vurderingen er at en fast forbindelse til Als ikke vil bidrage positivt til vores område. Undersøgelser fra Lolland har vist at det ikke er nærområdet, der har gavn af faste forbindelser. En bro vil medføre, at flere kører til Tyskland for at handle, og dermed udsættes vores butikker for ekstra konkurrence. Hertil komme betydelig usikkerhed blandt lodsejere i et bredt område, på grund af usikkerhed om evt. kommende vejforløb.

UDVIKLINGSPOTENTIALE
• Flere fartdæmpende tiltag, der sikrer lavere hastighed. Der tænkes på følgende steder:
• Fremtidssikre mulighed for etablering af ladefaciliteter for elbiler
• Undersøge etablering af fælles mobilitetsløsninger.
• Undersøge mulighed for at etablere attraktiv transportmulighed for børn og unge, så de kan deltage i aktiviteter udenfor skoletiden.
• Etablering af en gå- og cyklesti langs Odensevej fra rundkørslen ved Johan Rantzausvej til naturlegepladsen ved Gåsebjergsand og videre op gennem Svanninge Bakker.
• Etablering af sikker gå- og cykleforbindelser mellem Vængegyden og Johan Rantzausvej.
• Etablering af gå-og cyklesti langs den gamle brobybanes trachè mellem Faaborg og Faldsled.
• Omdanne udvalgte biveje til cykleveje, hvor biltrafik skal køre med nedsat hastighed. Evt. i perioder hvor skolebørn færdes på vejene
• Etablere et net af hvilesteder for gående og andre rekreative færdende. Det kunne være i form af kaffepletter, bænke ved udsigtspunkter, trailerpladser ved Riderute Sydfyn med faciliteter, etc.
• Fra Øhavsstien skal der etableres forbindelse til Lillebæltsstien ved Damsboskoven.
• Etablere et nyt af gang- og cykelstier, så det bliver attraktivt at færdes i lokalområdet. Få et kort hvor ruter kan ses i sammenhæng.
• Etablere samarbejde med naboområder med etablering af større forbundet stinet.
• Etablere ”Minus1 plus 2 veje” på udvalgte bivejsstrækninger, som kan sikre relevante cykelstisystemer
• Selvkørende bus, der dagligt kører i fast kontinuert rute mellem Faldsled, Millinge, Svanninge og Faaborg.
UDVIKLINGSPLAN

KULTUR


STATUS
Svanninge gamle Sogn, som rummer hovedbyerne Svanninge, Millinge/Østerby og Faldsled, er i sin oprindelse et af Fyns største landsogne og er med mange ressourcer at trække på blevet et stærkt kulturcentrum. Nogle år efter årtusindskiftet er nye tiltag opstået, som binder lokale kræfter sammen, f.eks. Lokalnyt og sognets høstfestival. I Svanninge – Millinge området er der tre store søjler Svanninge Kirke, Svanninge skole og Brugsen, alle tre i øvrigt med udvidelser i årene før og efter 2010.Kirken og menighedshus/konfirmandstue rummer aktiviteter hele tiden, og i forhold til andre aktører kan nævnes skolens juleguds – tjeneste i kirken og arbejde med minikonfirmander. Skolens aula bruges til arrangementer, forældrekredsen er ofte inddraget, der er skolekomedier – og skal man få gennemført et effektivt fælles kalendersystem for lokalområdet, er det naturligvis nødvendigt at inddrage skole og kirke som to af de store profiler. Brugsens høstmarked er et vigtig omdrejningspunkt i høstfestivalen, ligesom for- retningen i mange år har dannet ramme om fastelavn, jul og open by night m. v.
To andre store aktører er dels Svanninge Sognegård: Kulturhus: som har rigtig mange kulturelle arrangementer, blandt andet i Danske Seniorer, og hvert år spilles talentfulde dilettantforestillinger. Med navnet Kulturhus Svanninge Sognegård som man formulerede det for nogle år siden, kan konceptet naturligvis udvides yderligere. Desuden er der Svanningehallen som rummer rigtig mange aktiviteter til sundhedens fremme. Siden 2009 er kunstgræsbanen en vigtig faktor for idrætten og Faaborg Golfklub på Dalkildegård tiltrækker i historiske og naturskønne omgivelser mange idrætsudøvere.
Det historiske står stærkt i lokalsamfundet med Svanninge Folkemindesamling, siden oprettelsen 1974 i Sognegården, hvert år med udstillinger, foredrag, lokalhistoriske udflugter og artikler i Stavn, samtidig med at der tages vare på alt, hvad der dokumenterer områdets lokalhistorie. Desuden er der siden 2015 Østerby Bagerimuseum, og der er Grubbe Mølle med vand og vindmølle begge med levende museumsmiljøer,
I Svanninge kan nævnes Kastanielund med konferencecenter/selskabslokaler og mulighed for mange kulturelle sammenkomster. I Millinge/Østerby findes Antik Postludiet, ikke kun med salg men også udstillinger med kunsttemaer, og Juul & Streich Keramik i den gamle købmandsforretning, I det hele taget er de mange dygtige udøvende kunstnere i lokalsamfundet talrige også i Faldsled og Svanninge og en meget vigtig faktor både i høstfestivalen og for lokalområdet som helhed.
I Faldsled ligger sognets anden kirke, og på den gamle skole rummes foredrag, julestuer, udstillinger og meget andet. Jul i Faldsled er i november et mangeårigt meget talentfuldt og spændende arrangement, der både samler byen og trækker besøgende til. I juli er der byfest omkring Faldsled havn med kåring af årets Faldsled bo, ligesom der er fugleskydning i juni ved Svanninge hallen, begge arrangementer der samler stor lokal tilslutning. Steensvang Plejecenter holder bl.a. majstangsfest, som også binder plejehjemmet sammen med beboernes familier og andre lokale. Så kulturgrundlaget er der – måske vi kan gøre det endnu bedre og ideer er velkomne.

UDVIKLINGSPOTENTIALE
• Mere fokus på samarbejde med VisitFaaborg om udgivelse af brochure om hvad byerne kan tilbyde til turisterne. Eks. Vandretur med fokus på hvor fynbomalerne har deres motiver fra, måske samarbejde med Faaborg Museum. Oplysning om hvor de lokale kunster, forfattere og keramikere holder div. Udstillinger. Eventuelt med deres telefon nr. og mail. Der kan også stå, at der er en infotavle ved brugsen.
• Opsætning af skilte til turisterne med henvisning til hvor de kan finde Info. Skærmen og bedre skiltning af Øhavsstien på Gl. By vej ved Lindegården. Flere sheltere og muligheder for cykelturister, gerne med mulighed for cykellapning.
• Se på nye tiltag for brugen af Sognegården. Eks. Kunstudstillinger m. cafe og tegne/ keramik for børn.
• Måske samarbejde mellem kirkerne og lokale kunstnere, forfattere og keramikere om udstillinger i forbindelse med div. Højtider. Eks: Påske/ Sommer og jul.
• LOKALNYT: Informere om mulighederne for medlemskab af de forskellige foreninger, arkiv og museum. Der kan også informeres lidt om hvor unge familier/ tilflytter har mulighed for at finde naturen og om hvor kunstnere, keramiker og forfatter bor/værksted.
• Mere oplysning i Lokalnyt, Det rigtige Faaborg og Ugeavisen når der er arrangementer fra vores lokale kunstnere, forfattere, keramikere, arkiv og museum. Det er en fordel at der gives oplysninger til Lokalnyt og de to andre.
• Portal / skilt ved indfaldsvejene til alle 3 byer. Eks. De 3 kultur byer, Faldsled, Svanninge, Millinge.
• Webside skal oplyse om aktuelle kulturelle arrangementer, udstillinger, vandreruter, etc.
• Med både aktuelt og historisk perspektiv om kunstnerne i sognet: Udstillinger på Svanninge skole 1 gang om året, f.eks. forårsudstilling. Samarbejde mellem kunstnerne og Svanninge Folkemindesamling (her nævnes V. Skerninge og Trunderup v. Kværndrup som forbillede med arrangementer). Et hæfte om kunstnerne i Stævnegården, Poppelhuset og Stenhuset gennem tiden. En udgivelse af Johannes Ruben Hansens scenekunst i Svanninge Sognegård (tekster, instruktør, kulisser, sminkning etc.)
• Om bygnings- og landskabskultur: Som udgangspunkt, hvor det er muligt, bedre at sætte bygninger i stand end at rive ned. Nybyggerier og ombygninger skal tilpasses eksisterende arkitektur i området. Den bevarende lokalplan i den nordlige del af Svanninge og det gamle Faldsled kan der tænkes elementer af ind i planlægningen af andre steder også. Forsøg på forskønnelse flere steder. Alle stendiger skal vedligeholdes. Mulighed for en landsbypedel, der tager sig af nogle fælles ting, evt. en arbejdsgruppe. Lægge pres på nutidige eller finde nye sponsorer, så flere skilte til Kløversti ruterne kan opsættes, f.eks. på sprøjtehuset i Svanninge.
• Generelt og historisk: Fælles effektivt kulturkalendersystem for Svanninge, Millinge og Faldsled. Mange kulturelementer fortsat i høstfestivalen, i samarbejde mellem skole og lokalsamfund/kirke etc.
• Klimaplanlægningen skal tænkes ind i lokal planlægning og projekter.UDVIKLINGSPLAN

NATUR


STATUS
Flere store naturområder af national betydning præger lokalområdet: Dels Svanninge Bakker og Bjerge og den unikke beskyttede lagune Helnæsbugten.
Der er flere beskyttede vandløb i, herunder de større vandløb Horne Mølle Å, Toebækken, Møllebækken, Rislebækken og Svanningebækken. Hertil kommer flere mindre vandløb; Bjørnemoseafløbet, Grubbemølleafløbet. Etc.
Herudover er der talrige mindre naturområder, stendiger og levende hegn.
Naturen er vigtig for vores lokalområde. Ro og stilhed giver plads til refleksion. Det er her i vores område, de kreative ideer opstår og alle har gavn af pauser og ro.
Det gælder både som attraktivt for tilflyttere, men også som en daglig glæde for eksisterende beboere.
Vi er tæt på naturen og føler og mærker årstidernes skiften. Sommerhalvåret med leben og mange besøgende, og vinterhalvåret med ro og plads
Gode muligheder for at bevæge sig rundt i lokalområde, støtter mulighed for at fællesskaber opstår.
Vi vil understøtte udvikling af god og rig natur. Der kunne etableres en naturgruppe, der tager initiativ til kampagne, hvor det vil være muligt for mage at bidrage til at forbedre naturbetingelser i vores område.
Ligesom der i kommunen arbejdes med en kulturel rygsæk, bør der også arbejdes med en grøn og bæredygtig, naturrygsæk.
Der er ingen fælles indsat for at forbedre naturkvaliteten i området ligesom der ikke er samarbejder om tiltag for at udvide naturarealet.

UDVIKLINGSPOTENTIALE
• Affaldsindsamling, Plan Bi, Giftfri Have, Red Viberne, Aftale om jagtfrihed på truede arter (hare, agerhøne, havlit, atlingand, pibeand og taffeland, sølvmåge), Redekasser til hulrugende fugle/dyr, Undlade efterårsklipning af hegn så der er føde for fugle og vildt, Bevar levende hegn og gamle træer, Regulering af bestand af katte
• Gyvelrydderne, Fjerne pigtråd, Paddevandhuller, Sommerfuglearealer, Plante frugttræer, Kortlægge vores natur lokalt, Bevaringsværdige lokale træer, Beskytte levende hegn som naturkorridor, Udvide eksisterende skove i området, Urørt skov i vores område, Undgå ødelæggende hegnsbeskæring.
• Natur er vigtig for vores område, naturen inspirerer os. Vi skal fremme bæredygtighed. Recovery i naturen. Naturværksteder. Flere shelters – også private. Sheltersgruppe. Naturcampingpladser – også private. Naturstier for alle. Bedre forbindelse til store stisystemer. Hestebadested ved Millinge Klint. Hesterasteplads med folde mvm. Cykelrasteplads med faciliteter. Vandreresteplads med vand etc.
• Naturkampagner: Vild med vilje, Plan bi, Giftfri Have, Havementor fra PØ, Kaffepletter, Haver i havet (tang, muslinger, mv). Naturmotion, Naturterapi for stressramte. NaturkorridorerUDVIKLINGSPLAN

TURISME


STATUS
”SAMMEN SKABER VI DET BEDSTE STED” er udviklingsstrategien i FMK, og meget kendetegnede for lokalområderne, hvor turister vil kunne opleve aktive lokalsamfund og stor variation i naturen; fra Helnæsbugten ved stranden i Falsled, Damsbo skoven og til det kuperede bakkelandskab i Svanninge Bakker.
Naturen er vores rigdom.
Med et righoldigt udbud af sommerhuse, campingpladser, shelters, bed & breakfast, havn, natur, bakker, ridefaciliteter, cykelruter, Øhavsstien, Kløverstierne og seværdigheder som Grubbe Mølle og det gamle bageri i Østerby (museum), er der gode overnatningsmuligheder og grundlag for længerevarende ophold i lokalområdet.
Der findes indkøbsmuligheder ved Brugsen i Millinge, gårdbutikker i Millinge og Faldsled samt vejboder langs Assensvejen i sommerhalvåret. Desuden spisesteder i Faldsled og Svanninge Bakker.
Markedsføringen er individuel, hvor der findes fine links fra Lokalområdets hjemmeside til oplevelser m.v.

UDVIKLINGSPOTENTIALE
• Etablering af retursløjfe på Øhavstien. Nuværende stiforløb mellem Faldsled og Faaborg søges med en mere sydlig retursløjfe fra Faaborg til Faldsled. (2-dages og weekendvandrere på Øhavsstien med start i Faldsled har udfordringer i returtransport til Faldsled.)
• Etablering af stiservice til besøgende på ruter, så de tilbydes mad, overnatning, transport mm fra lokale leverandører.
• Udvidelse af Riderute Sydfyn til Svanninge og fra Steensgaard til Faldsled. Dette vil gøre ruten mere brugbar og attraktiv. Der er mulighed for høhoteller i lokalområdet og dermed give overnatning for både heste og ryttere.
• Oplevelsesoaser, f.eks. udsigtspunkter/fuglekiggerposter. Naturområde bag kirsebærplantagen (Højagergaard)
• Helnæsbugten er et område med et stort potentiale for alle slags natur- og vandaktiviteter.
• Havnen i Faldsled – Centrum for naturoplevelser.
• Dialogforum. Udnytte muligheder i forbindelse med kystferieturisme
• Der er et ønske om, at Skjerninghøj (Jættestue med bevaret jordhøj fra bondestenalderen, ca. 3.200 f.kr.) i Svanninge samt de fredede stengærder i Millinge (Ved Gl. Byvej) istandsættes og renoveres.

• Lokalrådet indsamler /ajourfører en liste med frivillige, som fx gerne vil vise lokalområdet frem.
• Faldsled Havn; et mere aktivt område fx lystfiskeri, surfere, kitesurfere, kajakker m.m.
• Bedre kollektiv trafik for at komme til lokalområderne
• Etablering af central gårdbutik med lokale produkter, fødevarer, kunst. Etc.