Lokalrådet / Lokalrådet / Udviklingsplan

Udviklingsplan

 
 
Arbejdet med ny udviklingsplan 2021

Inden corona i foråret 2020 satte en midlertidig stop for mange aktiviteter, blev der holdt et møde, hvor alle interesserede kunne byde ind med ideer til en ny udviklingsplan for området.
Heldig mødte mange op, og der var god aktivitet i de emnegrupper, som hver havde en ”tovholder”, der skulle videregive input til den endelige plan eller katalog over projekter.
Emnegrupperne en var følgende:
• Erhverv
• Bosætning
• Børn og unge
• Infrastruktur
• Kultur
• Turisme
• Idræt og fritid
• Natur

Når der tales om en ”udviklingsplan” er det nok at tage munden lidt for fuld. Reelt set er der tale om et katalog over projekter og forslag, som borgere i området mener, det bør arbejdes med.
Vi vil meget gerne kunne arbejde os hen imod en egentlig udviklingsplan for vores område. Imidlertid er det ikke der vi er lige nu, så i første omgang bliver det ved projektkataloget.

Men det vil være meget hensigtsmæssigt at vi får lavet en strategisk plan for udviklingen af vores område. Hvilke visioner har vi på langt sigt ? og hvilke ideer og sigtelinjer har vi for at vi sammen kan realisere disse mål ? Hvilke hovedmål har vi, hvem skal involveres og hvad skal haver part gøre. VI har brug for det for at kunne lave en handlingsplan, så vi sammen i lokalområdet kan gøres vores område bedre.
Alternativet er at andre bestemmer hvad der skal ska i vores område, eller at de ildsjæle der er, hver især kæmper ensomme kampe for enkeltstående projekter. Men hvis der ikke er et større fælles mål, vil det hurtigt knibe med andres hjælp, og der er stor risiko for at projektet går i sig selv og den kække ildsjæl snart brænde ud.
Der er rigeligt med kræfter, der påvirker et lokalområde negativt. Etablering af forurenede industri, tung transport på små veje, trusler om nedlæggelse af skole og børnehave, manglende mulighed for finansiering af ejendomme og etablering af virksomhed, for blot at nævne nogle få.
For at kunne have og tilbyde et attraktivt lokalområde, er vi nødt til at støtte op om det positive der er. Støt skolen, brugsen, jobs i de lokale virksomheder, sørge for at der er attraktive fritidstilbud, herunder stisystemer, hvor forældre med sindsro kan lade deres børn gå og cykle. Hertil kommer naturligvis financiering, for hvis købere ikke kan låne til at overtage de boliger der er til salg, så er det virkelig svært at sikre fortsat tilflytning.
Lokalrådet arbejder på, at vi skal have en strategisk udviklingsplan. Desværre må vi vente lidt endnu med det, fordi det forudsætter at vi kan holde fysiske møder.
Indtil det sker, vil vi begynde med at offentliggøre det foreløbige katalog over udviklingsprojekter på websiden www.faldsled-millinge-svanninge.com. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om et dynamisk ”katalog”, så hvis der er yderligere forslag til projekter, modtages de meget gerne.
 
INFRASTRUKTUR

Status trafikal infrastruktur
Lokalområdet er præget af tre større hovedfærdselsveje. Statsvejene Odensevej udgør 4 km, og Nyborgvej udgør 4,5 km. Kommunevejen Assensvej løber med en strækning på 8,5 km fra Faaborg i øst, gennem Østerby, Millinge til Faldsled i vest.

Muligheden for individuel biltrafik i området er vel udbygget, mens der stadig er mangel på god offentlig trafik samt ikke mindst mulighed for sikker færdsel for bløde trafikanter.

Det er et stort problem at det ikke er trygt at cykle i vores område. Der mangler sikre cyklemuligheder, gangster, fartdæmpende foranstaltninger for motoriseret trafik.
Vi skal fremme bæredygtighed i vores område, og det er ikke flere bilveje, men flere cykleveje, rideruter og vandreruter der er brug for.

Der er forslag om fast forbindelse til Als fra Horne. I lokalområdet er der meget stor bekymring over, at vores lokalområde vil blive fragmenteret af en større vej.
Vurderingen er at en fast forbindelse til Als ikke vil bidrage positivt til vores område. Undersøgelser fra Lolland har vist at det ikke er nærområdet, der har gavn af faste forbindelser.
En bro vil medføre, at flere kører til Tyskland for at handle, og dermed udsættes vores butikker for ekstra konkurrence.
Hertil komme betydelig usikkerhed blandt lodsejere i et bredt område, på grund af usikkerhed om evt. kommende vejforløb.

Nye forslag
* Flere fartdæmpende tiltag, der sikrer lavere hastighed. Der tænkes på følgende steder:
• Assensvej i Faldsled ved kirken, hvor hastighed bør sænkes.
• Assensvej i krydset Kukkenbjerg/ Grubbemøllegyden, hvor mange overhaler med høj hastighed.
• Kirkegyden ved Svanninge Skole og hallen
• Brahesvej / Bjergevej ved Svanninge kirke
• Flægmosevej bør omdannes til cykle- og gangvej.

* Fremtidssikre mulighed for etablering af ladefaciliteter for elbiler

* Undersøge etablering af fælles mobilitetsløsninger.

* Undersøge mulighed for at etablere attraktiv transportmulighed for børn og unge, så de kan deltage i aktiviteter udenfor skoletiden.

*Etablering af en gå- og cyklesti langs Odensevej fra rundkørslen ved Johan Rantzausvej til naturlegepladsen ved Gåsebjergsand og videre op gennem Svanninge Bakker.

* Etablering af sikker gå- og cykleforbindelser mellem Vængegyden og Johan Rantzausvej.

* Undersøge muligheden for etablering af gå-og cyklesti langs den gamle brobybanes trachè mellem Faaborg og Faldsled.

* Undersøge mulighed for at omdanne udvalgte biveje til cykleveje, hvor biltrafik skal køre med nedsat hastighed. Evt. i perioder hvor skolebørn færdes på vejene.

* Undersøge mulighed for at etablere et net af hvilesteder for gående og andre rekreative færdende. Det kunne være i form af kaffepletter, bænke ved udsigtspunkter, trailerpladser ved Riderute Sydfyn med faciliteter, etc.

* Fra Øhavsstien skal der etableres forbindelse til Lillebæltsstien ved Damsboskoven.

* Etablere et nyt af gang- og cykelstier, så det bliver attraktivt at færdes i lokalområdet. Få et kort hvor ruter kan ses i sammenhæng.

* Etablere samarbejde med naboområder med etablering af større forbundet stinet.

* Etablere ”Minus1 plus 2 veje” på udvalgte bivejsstrækninger, som kan sikre relevante cykelstisystemer

* Selvkørende bus, der dagligt kører i fast kontinuert rute mellem Faldsled, Millinge, Svanninge og Faaborg.


Status infrastruktur for boligopvarmning.
Alle boliger i landsbyområder er i område der varmeforsynes med naturgas. Omkring 60 til 70 % af boliger opvarmes med naturgas eller oliefyr. Begge disse opvarmningsformer er former der skal udfases, idet de er baseret på fossile energikilder.

Mellem 40 og 50% af boligerne i området er opført før 1940, og derfor kan der være udfordringer med bygningernes energimærke. Mange boliger er ikke tidssvarende isoleret.

Forslag:
* undersøge fordelagtige muligheder for lokale alternativer til opvarmning af boliger med olie og naturgas, herunder fjernvarme, lokal fællesvarmeanlæg eller individuelle varmepumper, mv.


Verdensmål

7. Bæredygtig energi
Understøt muligheden for at færdes for bløde trafikanter, der ikke bruger fossile drivmidler. Etablere ladestandere for elbiler.

9 Industri, innovation og infrastruktur
Understøt infrastrukturprojekter, der fremme lokales kernebehov for transport

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Støt delebilsløsninger, herunder f.eks. GoMore og offentlig transport.
Understøt udvikling af sports- og fritidsaktiviteter lokalt.